Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
64 (2021) Trang: 12-16
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

Nhằm đánh giá hiệu quả của bón phân hỗn hợp NPK chậm tan có kiểm soát (NPK-CRF), urea humate và kali humate trên độ phì nhiêu đất và năng suất lúa thâm canh, thí nghiệm On-Farm Trials được thực hiện trên nền đất phù sa không bồi với hai mô hình tương ứng với hai kỹ thuật canh tác: (i) Bón phân truyền thống, áp dụng phân thông thường với công thức 2,2N - 82,8P2O5 - 22,8K2O kg/ha; (ii) Bón phân thế hệ mới (NPK-CRF, urea humate và kali humate) với công thức 50,1N - 39,9P2O5 - 30,0K2O. Mỗi mô hình được lặp lại 3 lần tương ứng với 3 nông hộ, diện tích mỗi nông hộ là 1000m2, canh tác liên tiếp qua ba vụ Đông Xuân, Hè Thu và Thu Đông tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Kết quả cho thấy: Bón phân thế hệ mới (NPK-CRF, urea-humate và K-humate) trên nền đất phù sa thâm canh lúa cải tiến giúp nâng cao ý nghĩa thành phần năng suất và năng suất lúa Đông Xuân (6,92 tấn/ha), Hè Thu (5,94 tấn/ha) và Thu Đông (6,15 tấn/ha), cao khác biệt so với ruộng của nông dân. Bón kết hợp phân NPK-CRF, urea-humate và K-humate cho lúa trong vụ Hè Thu và Thu Đông làm giảm ý nghĩa hàm lượng acid tổng, Al3+ trao đổi trong đất, cải thiện độ phì đất về pH, dưỡng chất N, P hữu dụng, chất hữu cơ (%C). Chưa có sự khác biệt về đặc tính vật lý đất qua 3 vụ canh tác.

 
Các bài báo khác
Số 10 (2008) Trang: 126-134
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 135-144
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 176-182
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 191-200
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 209-215
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 213-221
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 233-241
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 260-270
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 45-60
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 53-63
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 72-80
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 84-93
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 98-108
Tải về
(2022) Trang: 211-221
Tạp chí: Organizing Committee INTERNATIONAL CONFERENCE ON INVESTMENT AND DEVELOPMENT FOR AGRICULTURAL MARKETS AND RURAL TOURISM IN THE MEKONG DELTA
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...