Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 43 (2016) Trang: 45-60
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 18/03/2016

Ngày chấp nhận: 25/05/2016

Title:

Correlation between phosphatase activities and phosphorus content in pineapple-growing acid sulphate soils at Tan Phuoc district - Tien Giang province

Từ khóa:

Cây khóm, enzyme phosphatase, đất phèn, hồi quy đa biến, tương quan

Keywords:

Pineapple, acid sulfate soils, correlation, phosphatase, multiple regression

ABSTRACT

Phosphatases that are enzymes catalysing the hydrolysis of both esters and anhydrides of phosphoric acid play an important role in the mineralization processes of organic phosphorus leading to the release of phosphate available to plants. The study aimed at investigating the correlation between phosphatase activities and soil characteristics in pineapple cultivated acid sulfate soils at Tan Phuoc district, Tien Giang province. Soil samples (0 - 20cm) were taken from 20 different pineapple fields at Tan Phuoc district, with five samples per field as replications, to analyze soil chemical and biological properties. The results showed that there was no correlation between phosphatase and total soil nitrogen as well as microbial density grown in TSA environment. Whereas phosphatase activities were strongly correlative to pH, EC, soil organic matter, CEC, total P, available N, available P and  microbial density grown in Pikowskaya environment containing easily soluble P (KH2PO4) and insoluble P (Ca3(PO4)2. The analysis of multiple linear regression showed that pHH20, PH20 and PBray2 were important factors in explaining the activity of phosphatases; therefore they could be used to evaluate phosphatase activities in the soils. The sensitivity analysis result of the model indicated that pH was the factor that most affected phosphatase activities in the soils among others.

TÓM TẮT

Enzyme phosphatase là enzyme tham gia xúc tác sự thủy phân các esters và phosphomonesterases phosphoric acid, giữ vai trò quan trọng trong các tiến khoáng hóa lân hữu cơ dẫn đến phóng thích lân hữu dụng cho cây trồng. Mục đích của nghiên cứu là nhằm đánh giá mối tương quan giữa hoạt tính enzyme phosphatse và một số đặc tính đất canh tác khóm trên vùng đất phèn tại Tân Phước- Tiền Giang. Mẫu đất (0-20 cm) được thu tại 20 ruộng canh tác khóm thuộc huyện Tân Phướcmỗi ruộng thu 5 mẫu xem như 5 lần lặp lại, dùng để phân tích các chỉ tiêu hóa học và sinh học đất. Kết quả nghiên cứu cho thấy không có mối tương quan giữa hoạt tính enzyme phosphatase với đạm tổng số, mật số vi khuẩn nuôi cấy trên môi trường TSA. Ngược lại, hoạt tính enzyme phosphatase có mối trương quan chặt với pH, EC, chất hữu cơ, CEC, lân tổng số, N dễ tiêu, P dễ tiêu, mật số vi sinh vật nuôi cấy trên môi trường Pikovskaya có chứa lân dễ hòa tan (KH2PO4) và lân khó hòa tan Ca3(PO4)2. Kết quả phân tích hồi qui đa biến cho thấy các tính chất của đất như pHH20, PH20 và PBray2 có vai trò quan trọng giúp giải thích  hoạt tính enzyme phosphatase, và vì vậy có thể dựa vào kết quả phân tích các chỉ tiêu này để đánh giá hoạt tính enzyme phosphatase. Kết quả phân tích độ nhạy của phương trình hồi qui đa biến cho thấy, pH đất và PH20 là hai yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất lên hoạt tính enzyme phosphatase trong đất.

Trích dẫn: Tất Anh Thư và Nguyễn Văn Quí, 2016. Khảo sát mối tương quan giữa hàm lượng lân và hoạt tính enzyme phosphatase trên đất phèn chuyên canh khóm tại Tân Phước - Tiền Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 43b: 45-60.

Các bài báo khác
Số 10 (2008) Trang: 126-134
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 135-144
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 176-182
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 191-200
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 209-215
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 213-221
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 233-241
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 260-270
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 53-63
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 72-80
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 84-93
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 98-108
Tải về
(2022) Trang: 211-221
Tạp chí: Organizing Committee INTERNATIONAL CONFERENCE ON INVESTMENT AND DEVELOPMENT FOR AGRICULTURAL MARKETS AND RURAL TOURISM IN THE MEKONG DELTA
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...