Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
22 (2014) Trang: 41-47
Tạp chí: Khoa học và công nghệ
Liên kết:

Mục đích của đề tài nhằm đánh giá sự thay đổi độ phì nhiêu đất về mặt lý - hóa học và sinh học đất qua canh tác cây bắp rau theo tiêu chuẩn GlobalGAP tại Huyện Chợ Mới - An Giang. Mẫu đất của hai nhóm nông hộ canh tác cây bắp rau tiêu chuẩn GlobalGAP và theo canh tác truyền thống được thu vào hai thời điểm trước khi gieo trồng (đất đầu vụ) và sau khi gieo được 25 ngày để phân tích một số các chỉ tiêu hóa học và sinh học đất. Kết quả cho thấy đặc tính đất vào đầu vụ canh tác không khác biệt giữa hai nhóm. Tuy nhiên, vào  giữa vụ canh tác, canh tác theo tiêu chuẩn Global GAP giúp cải thiện có ý nghĩa  pH đất, hàm lượng chất hữu cơ, lân hữu dụng, đạm hữu cơ dễ phân hủy, mật số nấm và mật số vi sinh vật có khả năng phân hủy xenlulo trong đất so với đất canh tác bắp rau theo truyền thống. Năng suất bắp rau ở nhóm canh tác theo tiêu chuẩn GlobaGAP cao khác biệt có ý nghĩa so với nhóm canh tác bắp rau theo truyền thống.

Từ khóa:Bắp rau, GlobalGAP, phì nhiêu đất, sinh học đất, năng suất

 

Các bài báo khác
Số 10 (2008) Trang: 126-134
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 135-144
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 176-182
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 191-200
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 209-215
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 213-221
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 233-241
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 260-270
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 45-60
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 53-63
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 72-80
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 84-93
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 98-108
Tải về
(2022) Trang: 211-221
Tạp chí: Organizing Committee INTERNATIONAL CONFERENCE ON INVESTMENT AND DEVELOPMENT FOR AGRICULTURAL MARKETS AND RURAL TOURISM IN THE MEKONG DELTA
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...