Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 07 (2007) Trang: 176-182
Tải về

ABSTRACT

 An excess of algae growth in Artemia ponds usually causes severe problems such as surplus feed, lack of oxygen, high NH3 concentration and decreasing water quality. Experimental results from 21 soil bottom ponds showed that, there was a close correlation between the content of labile organic nitrogen and amount of mineral N supplied from  the soil bottom pond (R2 = 0,71, P < 0,0001) within 7 days after incubation. There was also a correlation between the mineral N and the quantity of organic mater in soil ( R2= 0,61, P< 0,0001). The correlation between the soil respiration and amount of mineral N ( R2 = 0,65, P< 0,0001) within 7 days after incubation as well as  the C/N ratio ( R2= 0,67, P< 0,0001) were also found with weaker significances. The mineralization of organic N in soil was not related with pH, EC, and total N in these saline soils high in pH, therefore labile organic nitrogen can be used as a good parameter to predict the eutrophic environment related to algae bloom in Artemia ponds.

Keywords: Artemia, mineralization, labile organic nitrogen, organic mater

Title: Soil organic nitrogen mineralization in Artemia pond bottom soils at Vinh Chau - Soc Trang

TóM TắT

Trứng Artemia là nguồn  thức ăn giàu dinh dưỡng được sử dụng làm thức ăn cho ấu trùng tôm. Sự phát triển mạnh của tảo (hoa tảo) là trở ngại quan trọng trong ao nuôi Artemia như  thừa thức ăn, thiếu O2 , hàm lượng NH3 cao, chất lượng nước giảm. Kết quả khảo sát 21 đất đáy ao nuôi Artemia cho thấy có sự tương quan chặt giữa hàm lượng đạm hữu cơ dễ phân hủy  và hàm lượng N khoáng tích luỹ của đất đáy ao (R2= 0,71 p<0,0001) vào 7 ngày sau khi ủ mẫu. Có sự tương quan giữa đạm khoáng và hàm lượng chất hữu cơ trong đất (R2= 0,61  p<0,0001 cũng như hô hấp đất (R2= 0,71 p<0,0001). Sự khoáng hóa đạm hữu cơ trong đất có tương quan thấp với pH, EC và đạm tổng số trong đất. Xác định hàm lượng đạm hữu cơ dễ phân hủy  có thể dự đoán khả năng cung cấp N khoáng của đất trong ao nuôi Artemia liên quan đến vấn đề hoa tảo.

Từ khóa: Artemia, sự khoáng hóa, đạm hữu cơ

Các bài báo khác
Số 10 (2008) Trang: 126-134
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 135-144
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 191-200
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 209-215
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 213-221
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 233-241
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 260-270
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 45-60
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 53-63
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 72-80
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 84-93
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 98-108
Tải về
(2022) Trang: 211-221
Tạp chí: Organizing Committee INTERNATIONAL CONFERENCE ON INVESTMENT AND DEVELOPMENT FOR AGRICULTURAL MARKETS AND RURAL TOURISM IN THE MEKONG DELTA
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...