Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 72-80
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

Title:

Effect of compost amendment and plastic cover on soil microbial activity in mangosteen orchard (Garcinia Mangostana Linn.) at Cho Lach - Ben Tre

Từ khóa:

Enzyme phosphatase, catalase, ?-Glucosidase, vi sinh vật đất, phân hữu cơ, phân vô cơ cân đối

Keywords:

Enzyme phosphatase, catalase, ?-Glucosidase, soil microbe, compost, balanced inorganic fertilizer

ABSTRACT

The aim of this study was to assess the effect of organic fertilizer and plastic cover on some selected soil biological properties such as total microorganisms and enzyme activities in mangosteen orchard. The experiment was investigated through soil analysis of five treatments: (1) farmer practice of inorganic fertilizer application without plastic cover; (2) Recommended inorganic fertilizer combined with compost and without plastic cover; (3) Compost and without plastic cover; (4) Farmers? practice with plastic cover; (5) Recommended inorganic fertilizer, compost and plastic cover. The results showed that compost amendment, balanced inorganic fertilizer and platic cover in early rainy season resulted in highest total microbial density, microorganisms decomposing cellulose and Trichoderma sp. in soil. In addition, catalase, phosphatase enzyme activity were enhanced significantly in comparison to farmers? practice without plastic cover. There was no sinificant difference in ?-glucosidase enzyme activity among five treatments. In general, organic amendment, lower level and balanced inorganic fertilizers with plastic cover content in rainy season resulted in enhance microbial activities in soil of mangosteen orchard.

TóM TắT

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm đánh giá hiệu quả của bón phân hữu cơ và che bạt đến một số đặc tính sinh học đất như vi sinh vật đất, hoạt độ enzyme trong đất vườn trồng măng cụt. Nghiên cứu được thực hiện qua thu mẫu đất phân tích trên  5 nghiệm thức thí nghiệm (1) Sử dụng phân bón vô cơ theo nông dân và không che bạt; (2) Bón phân vô cơ theo khuyến cáo kết hợp phân hữu cơ (PHC) và không che bạt; (3) PHC không che bạt; (4) phân vô cơ kết hợp che bạt; (5) sử dụng phân vô cơ theo khuyến cáo, PHC và che bạt. Kết quả phân tích cho thấy tổng mật số vi sinh vật, mật số vi sinh vật có khả năng phân hủy cellulose và mật số nấm Trichoderma sp., hoạt động  của enzyme catalase, phosphatase đạt cao nhất ở nghiệm thức bón phân hữu cơ và phân vô cơ cân đối, kết hợp che bạt vào đầu mùa mưa, khác biệt có ý nghĩa so với chỉ bón phân vô cơ và không che bạt như nông dân. Tuy nhiên chưa có hiệu quả trong tăng hoạt động enzyme ?-Glucosidase trong đất. Do đó bón phân hữu cơ, vô cơ cân đối, giảm ẩm độ đất trong mùa mưa qua che phủ bạt giúp cải thiện đặc tính sinh học đất như tăng mật số vi sinh vật, tăng hoạt động của vi sinh vật có ý nghĩa trong đất liếp vườn trồng măng cụt.

Các bài báo khác
Số 10 (2008) Trang: 126-134
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 135-144
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 176-182
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 191-200
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 209-215
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 213-221
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 233-241
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 260-270
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 45-60
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 53-63
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 84-93
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 98-108
Tải về
(2022) Trang: 211-221
Tạp chí: Organizing Committee INTERNATIONAL CONFERENCE ON INVESTMENT AND DEVELOPMENT FOR AGRICULTURAL MARKETS AND RURAL TOURISM IN THE MEKONG DELTA
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...