Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
26 (2021) Trang: 112-116
Tạp chí: Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học
Liên kết:

HDAC enzymes play important role in expression of many human diseases (including diseases can cause death), therefore it is necessary to profound study HDAC enzymes and their inhibitors. Nowadays, using in silico methods (method of using computer) in research and development medicines becomes common. So in this study, we apply AutoDock software to show interaction between romidepsin and HDAC6, HDAC8 enzymes. And the docking results based on theoretical calculations showed that romidepsin could not bind to Zn2+ ion, but it could bind to many major amino acids in the active region of HDAC.

Các bài báo khác
25 (2020) Trang: 132-138
Tạp chí: Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...