Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
25 (2020) Trang: 40-44
Tạp chí: Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học
Liên kết:

In this study, Belinostat (Beleodaq or PDX101) was successfully synthesized through 6 steps: i) Preparation of m-Nitrobenzaldehyde using KNO3/H2SO4. ii) Use of Wittig reaction with ylide as the nucleophile. iii) Reduction of –NO2 group. iv) Preparation of sulfonyl chloride group. v) Addition reaction with aniline as the nucleophile. vi) Synthesis of hydroxamate by reaction with NH2OH.HCl. Belinostat was obtained in the yield about 25%. The structure of intermediates and final product were confirmed by IR, 1H-NMR spectra.

Các bài báo khác
25 (2020) Trang: 132-138
Tạp chí: Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...