Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
26 (2021) Trang: 134-139
Tạp chí: Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học
Liên kết:

Any compound that has sulfonamide moiety (SO2NH2) in a compound structure is referred to as sulfonamide. They comprise substantial class of pharmaceutical drugs, containing various kinds of pharmacological agents having antitumor, antibacterial, diuretic, hypoglycemic, and protease inhibitory activity. In this study, to put forward a facile method for the synthesis of sulfonamide forms though Sandmeyer reaction. Five compounds were successfully synthesized through a simple process including 3 steps with the highest yield being 12.26% and the lowest being 7.12% in total.

Các bài báo khác
25 (2020) Trang: 132-138
Tạp chí: Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...