Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
25 (2020) Trang: 204-209
Tạp chí: Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học
Liên kết:

Các dẫn xuất dị vòng pyrazolo-pyridazine có mang phần N-isopropylbenzamide 4a-b được tổng hợp qua 3 bước từ chất ban đầu 3,4-Dimethyl-2-phenyl-2H-pyrazolo[3,4-d]pyridazin-7(6H)-one 1a-b. Trước hết là phản ứng phản ứng ghép cặp hình thành liên kết C-N dựa trên xúc tác CuI bằng phản ứng giữa 1a-b và Methyl 3-bromobenzoate với sự có mặt bazơ K2CO3, và phối tử 8-Hydroxyquinoline trong dung môi DMSO dưới điều kiện vi sóng. Hai bước tiếp theo bao gồm phản ứng thủy phân nhóm ester trong điều kiện bazơ và ghép cặp tạo amide. Cấu trúc của các hợp chất tổng hợp đã được xác nhận dựa trên dữ liệu phổ 1H-NMR.

Các bài báo khác
25 (2020) Trang: 132-138
Tạp chí: Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...