Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
26 (2021) Trang: 36-40
Tạp chí: Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học
Liên kết:

HDAC inhibitor has been receiving attention as a new drug with strong anti-cancer activity in preclinical and clinical trials. In it, two substances resminostat and givinostat known as HDAC inhibitors have biological activity in the treatment of cancer. But there are no published documents on biological activity and specific inhibitory ability on HDAC8 enzyme. Therefore, in this study, we use the in silico method by integrated software to conduct molecular docking, evaluate the interaction and inhibition of two active substances resminostat and givinostat on HDAC8 enzyme (ID: 1T67) aims to
identify potential chemical frameworks for selective inhibition of HDAC8, as a basis for development of similar derivatives that contribute to the search for potential anticancer substances.


Các bài báo khác
25 (2020) Trang: 132-138
Tạp chí: Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...