Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1 (2022) Trang: 316 - 325
Tạp chí: Hội nghị quốc gia "Gắn kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lĩnh vực tài nguyên và môi trường với thực tiễn xã hội trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0"

Nghiên cứu nhằm thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải sơ chế tôm với các đặc điểm: nhỏ gọn, hiệu quả cao, vận hành đơn giản và có thể di chuyển dễ dàng. Bể USBF bằng vật liệu composite được thiết kế, chế tạo và lắp đặt thử nghiệm với các thông số thiết kế: công suất xử lý 20 m3/ngày, tổng thể tích bể Vbể = 8,4 m3, tổng thời gian lưu 8 giờ, trong đó ngăn thiếu khí 2,2 giờ, ngăn hiếu khí 4,2 giờ và ngăn lắng 1,6 giờ. Thử nghiệm hệ thống với các thông số vận hành MLVSSthiếu khí = 2906 mg/L, MLVSShiếu khí = 2650 mg/L, DOthiếu khí = 0,91 mg/L, DOhiếu khí = 4,12 mg/L ghi nhận nước thải sau xử lý đạt loại A của QCVN 11-MT:2015/BTNMT và QCVN 40:2011/BTNMT. Hiệu suất xử lý BOD5, COD, TSS, TKN, TP, tổng Coliform rất cao lần lượt là 97,69 %, 97,67 %, 84,53 %, 96,65 %, 92,22 %, 99,78 %. Bể USBF có thể triển khai xử lý nước thải đáp ứng được nhu cầu của các cơ sở sơ chế thủy sản hiện nay.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 1-10
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 1-10
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 101-109
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 108-118
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 12-21
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 14-22
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 162-172
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 173-180
Tải về
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 18-28
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 23-30
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 36-43
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 39-50
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 46-53
Tải về
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 49-57
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 62-68
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 66-76
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 82-90
Tác giả: Lê Hoàng Việt
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 83-89
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 91-95
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 94-101
Tải về
1 (2022) Trang: 408 - 415
Tạp chí: Hội thảo quốc gia "Gắn kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lĩnh vực tài nguyên và môi trường với thực tiễn xã hội trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0"
Nguyễn Võ Châu Ngân (2018) Trang: 17 - 23
Tạp chí: Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
3(34) (2017) Trang: 45 - 54
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Thủ Dầu Một
2(6) (2017) Trang: 59 - 65
Tạp chí: International Journal of Advanced Scientific Research and Management
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...