Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 50 (2017) Trang: 66-76
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 21/07/2016

Ngày nhận bài sửa: 10/02/2017

Ngày duyệt đăng: 27/06/2017

 

Title:

Primary treatment of sugarcane processing wastewater by combination of chemical coagulation and electro-flotation process

Từ khóa:

Keo tụ hóa học, nước thải, sản xuất mía đường, tuyển nổi điện hóa

Keywords:

Chemical coagulation, electro-flotation, sugar-cane processing, wastewater

ABSTRACT

The study aimed to upgrade the treatment efficiency at primary units of sugar cane processing wastewater treatment plants. The results showed that the electroflotation process operated with the most suitable operation parameters (electrode slope of 45o, distance between electrode of 2 cm, current voltage of 12 V, current density of 238 A/m2 and hydraulic retention time of 30 minutes) could remove 69.44% of turbidity and 38.58% of COD from the influent. If wastewater was coagulated at pH = 7.5 with added 240 mg/L of PAC, 5 mg/L of polymer anion A110 before entering electroflotation unit, the removal efficiency of turbidity, SS, COD, BOD5, TKN, TP increased to 99.24%, 94.27%, 57.74%, 58.51%, 88.07% and 98.39% respectively. Therefore, the combination of chemical coagulation and electro-flotation process could be used to reduce pollutants load for biological treatment process at sugar cane wastewater treatment plant.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được tiến hành nhằm nâng cao hiệu quả giai đoạn xử lý sơ cấp nước thải sản xuất từ nhà máy mía đường. Kết quả cho thấy bể tuyển nổi điện hóa vận hành với góc nghiêng điện cực 45o, mật độ dòng điện 238 A/cm2, khoảng cách điện cực 2 cm, thời gian lưu 30 phút và hiệu điện thế 12 V cho hiệu suất loại bỏ độ đục và COD lần lượt là 69,44% và 38,58%. Nếu nước thải được keo tụ hóa học ở pH = 7,5, thêm lượng PAC = 240 mg/L và polymer anion A110 = 5 mg/L trước khi đưa vào bể tuyển nổi điện hóa sẽ làm tăng hiệu suất loại bỏ độ đục, SS, COD, BOD5, TKN, TP lần lượt là 99,24%, 94,27%, 57,74%, 58,51%, 88,07% và 98,39%. Có thể kết hợp công đoạn keo tụ hóa học với bể tuyển nổi điện hóa để góp phần giảm tải lượng nạp chất ô nhiễm cho công đoạn xử lý sinh học trong hệ thống xử lý nước thải ngành công nghiệp mía đường.

Trích dẫn: Lê Hoàng Việt, Trần Tố Uyên, Nguyễn Việt Đức và Nguyễn Võ Châu Ngân, 2017. Kết hợp keo tụ hóa học với tuyển nổi điện hóa xử lý sơ cấp nước thải sản xuất mía đường. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 50a: 66-76.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 1-10
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 1-10
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 101-109
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 108-118
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 12-21
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 14-22
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 162-172
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 173-180
Tải về
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 18-28
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 23-30
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 36-43
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 39-50
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 46-53
Tải về
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 49-57
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 62-68
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 82-90
Tác giả: Lê Hoàng Việt
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 83-89
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 91-95
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 94-101
Tải về
1 (2022) Trang: 408 - 415
Tạp chí: Hội thảo quốc gia "Gắn kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lĩnh vực tài nguyên và môi trường với thực tiễn xã hội trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0"
1 (2022) Trang: 316 - 325
Tạp chí: Hội nghị quốc gia "Gắn kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lĩnh vực tài nguyên và môi trường với thực tiễn xã hội trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0"
Nguyễn Võ Châu Ngân (2018) Trang: 17 - 23
Tạp chí: Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
3(34) (2017) Trang: 45 - 54
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Thủ Dầu Một
2(6) (2017) Trang: 59 - 65
Tạp chí: International Journal of Advanced Scientific Research and Management
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...