Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 162-172
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 28/07/2017
Ngày nhận bài sửa: 10/10/2017

Ngày duyệt đăng: 26/10/2017

 

Title:

Study on operation parameters of combined process on coagulation-flocculation and Fenton to treat printing factory wastewater

Từ khóa:

Keo tụ - tạo bông, nước thải nhà máy in, phản ứng Fenton, phản ứng Fenton / ozone

Keywords:

Coagulation-flocculation, Fenton react, Fenton/ozone react, printing factory wastewater

ABSTRACT

This research was carried out to determine the appropriate operating parameters of the coagulation-flocculation process combined with Fenton process to treat printing factory wastewater. The experiments implemented in coagulation-flocculation reactor and Fenton reactor at lab scale condition. The results showed that optimum operation parameters of coagulation-flocculation process were PAC dosage of 150 mg/L, 67.5 mg/L CaCO3, but no auxiliary coagulant needed adding. The optimum operation parameters for Fenton process included reaction time of 45 minutes, H2O2 dosage of 100 mg/L, and Fe2+ dosage of 80 mg/L. By running the Fenton reactor with the optimum parameters, the treatment efficiency of COD was 81.5%. The COD value of the effluent reached the discharge standard that satisfy the Vietnamese standard of industrial wastewater discharge QCVN 40:2011/BTNMT (column B).

TÓM TẮT

Nghiên cứu này được tiến hành nhằm xác định các thông số vận hành thích hợp của quy trình keo tụ - tạo bông kết hợp với phản ứng Fenton để xử lý nước thải nhà máy in. Các thí nghiệm được tiến hành trên mô hình bể keo tụ - tạo bông, bể phản ứng Fenton quy mô phòng thí nghiệm. Kết quả cho thấy các thông số vận hành tối ưu của bể keo tụ - tạo bông để xử lý nước thải nhà máy in là 150 mg PAC/L kết hợp 67,5 mg CaCO3/L, không cần bổ sung chất trợ keo tụ. Khảo sát các thông số vận hành quá trình Fenton cho kết quả tối ưu gồm thời gian phản ứng 45 phút, liều lượng H2O2 là 100 mg/L, liều lượng Fe2+ là 80 mg/L. Vận hành bể phản ứng Fenton với các thông số nêu trên, hiệu suất xử lý COD trong nước thải đạt 81,5%. Giá trị COD trong nước thải sau xử lý Fenton đã đạt được yêu cầu xả thải theo quy định của QCVN 40:2011/BTNMT (cột B).

Trích dẫn: Lê Hoàng Việt, Trần Phương Bình, Mai Trung Hậu và Nguyễn Võ Châu Ngân, 2017. Khảo sát một số thông số vận hành quy trình keo tụ - tạo bông kết hợp fenton xử lý nước thải nhà máy in. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu (1): 162-172.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 1-10
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 1-10
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 101-109
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 108-118
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 12-21
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 14-22
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 173-180
Tải về
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 18-28
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 23-30
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 36-43
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 39-50
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 46-53
Tải về
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 49-57
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 62-68
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 66-76
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 82-90
Tác giả: Lê Hoàng Việt
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 83-89
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 91-95
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 94-101
Tải về
1 (2022) Trang: 408 - 415
Tạp chí: Hội thảo quốc gia "Gắn kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lĩnh vực tài nguyên và môi trường với thực tiễn xã hội trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0"
1 (2022) Trang: 316 - 325
Tạp chí: Hội nghị quốc gia "Gắn kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lĩnh vực tài nguyên và môi trường với thực tiễn xã hội trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0"
Nguyễn Võ Châu Ngân (2018) Trang: 17 - 23
Tạp chí: Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
3(34) (2017) Trang: 45 - 54
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Thủ Dầu Một
2(6) (2017) Trang: 59 - 65
Tạp chí: International Journal of Advanced Scientific Research and Management
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...