Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 40 (2015) Trang: 62-68
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận:23/04/2015

Ngày chấp nhận: 27/10/2015

 

Title:

Evaluation of cat-fish processing wastewater treatment efficiency of aerobic package cage biological contactor

Từ khóa:

Lồng quay sinh học hiếu khí, nước thải chế biến cá tra

Keywords:

Aerobic package cage biological contactor, cat-fish processing wastewater

ABSTRACT

The study of “Evaluation of cat-fish processing wastewater treatment efficiency of aerobic package cage biological contactor” was carried out to determine the efficiency of cat-fish processing wastewater treatment according to aerobic package cage biological contactor with a PVC flexible-conduit medium. A lab-scale aerobic package cage biological contactor was run with hydraulic retention time of 8 hours, rotation speed of 2 rpm, and BOD loading rate on the biofilm area of 0.0037 kg BOD.m-2.day-1. The results showed that the removal efficiency of COD, BOD5, TKN, and TP were 97%, 97.87%, 84.06%, and 63.17%, respectively. It shows that the aerobic package cage biological contactor could be applied as a biological treatment unit to treat cat-fish processing wastewater.

TÓM TẮT

Nghiên cứu “Đánh giá hiệu suất xử lý nước thải chế biến cá tra của lồng quay sinh học hiếu khí” được tiến hành nhằm xác định hiệu suất xử lý nước thải chế biến cá tra bằng lồng quay sinh học hiếu khí có giá thể là ống luồn dây điện cắt ngắn. Thí nghiệm được tiến hành trên mô hình lồng quay sinh học hiếu khí ở thời gian lưu nước 8 giờ, tốc độ quay là 2 vòng/phút, tải nạp BOD trung bình tính trên diện tích bề mặt màng sinh học là 0,0037 kg BOD.m-2.day-1. Kết quả cho thấy hiệu suất xử lý COD, BOD5, TKN, TP lần lượt là 97%, 97,87%, 84,06%, 63,17%. Những kết quả trên cho thấy lồng quay sinh học hiếu khí có thể ứng dụng như một công đoạn xử lý trong hệ thống xử lý nước thải chế biến cá tra.

 

Các bài báo khác
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 1-10
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 1-10
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 101-109
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 108-118
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 12-21
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 14-22
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 162-172
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 173-180
Tải về
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 18-28
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 23-30
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 36-43
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 39-50
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 46-53
Tải về
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 49-57
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 66-76
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 82-90
Tác giả: Lê Hoàng Việt
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 83-89
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 91-95
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 94-101
Tải về
1 (2022) Trang: 408 - 415
Tạp chí: Hội thảo quốc gia "Gắn kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lĩnh vực tài nguyên và môi trường với thực tiễn xã hội trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0"
1 (2022) Trang: 316 - 325
Tạp chí: Hội nghị quốc gia "Gắn kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lĩnh vực tài nguyên và môi trường với thực tiễn xã hội trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0"
Nguyễn Võ Châu Ngân (2018) Trang: 17 - 23
Tạp chí: Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
3(34) (2017) Trang: 45 - 54
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Thủ Dầu Một
2(6) (2017) Trang: 59 - 65
Tạp chí: International Journal of Advanced Scientific Research and Management
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...