Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
15 (2022) Trang: 1850-1860
Tạp chí: AACL Bioflux

Type I collagen with high purity and high denaturation temperature was successfully extracted from the skin of catfish, Pangasianodon hypophthalmus farmed in the Mekong Delta. The effects of the phosphate buffer (PB) concentration, pH, NaCl concentration, incubation temperature of the reaction fluid, and nHA content on the formation of the collagen-nanofibril scaffold were clarified. BP concentration and NaCl concentration had a significant effect on the nanofibril diameter of the scaffold and the mean diameters of the SC nanofibrils are reaching 98 nm and 109 mm corresponding to 90 mM PB and 140 mM NaCl, respectively. The pH also affected the morphology of the scaffold but not the nanofibril diameter of the scaffold. The diameter of collagen fibrils increases with increasing incubation temperature and the collagen fibrils become particle-like at the temperature of 37oC. nHA content will change the diameter of the collagen fibrils and it is disappeared when nHA to collagen weight ratios are 1/10 and 1/15. Overall results suggested that collagen-nanofibril scaffolds could be prepared in conditions of 60 mM PB, 1 mg mL-1 collagen, pH 7.4, 93 mM NaCl, the incubation temperature 25 oC, and nHA to collagen weight ratio of 1/15.

Các bài báo khác
Số 04 (2016) Trang: 1-5
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 1-7
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 1-8
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 134-142
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 199-211
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 22-28
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 37-45
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 82-91
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 99-105
Tải về
17 (7) (2019) Trang: 19-24
Tạp chí: Tạp Chí Khoa Học và Công Nghệ Đại Học Đà Nẵng
(2016) Trang: 920-927
Tạp chí: International Conference on Chemical Engineering – Regeneration, Recovery and Reinvention (Chemeca 2016), Adelaide
(2015) Trang: 149-160
Tạp chí: Hội thảo KHCN các trường đại học kỹ thuật lần thứ 46: “Các trường đại học kỹ thuật với sự phát triển bền vững của tỉnh Hải Dương”.
1 (2014) Trang:
Tạp chí: The International Forum on Green Technology and Management 2014: ENVIRONMNETAL PROTECTION TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT
1 (2013) Trang: 39
Tạp chí: HT kết nối doanh nghiệp-quản lý- đào tạo-lĩnh vực KTCN ĐBSCL
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Polymer Symposium
1 (2008) Trang:
Tạp chí: The International Memberane Conference in Taiwan 2008
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...