Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
08 (2018) Trang: 3-9
Tạp chí: Khoa hoc và Công nghệ
Liên kết:

Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá khả năng phân hủy chất thuốc bảo vệ thực vật quinalphos trong dung dịch nước bằng công nghệ plasma lạnh. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng phân hủy như công suất xử lí, thời gian xử lí, lưu lượng dung dịch, lưu lượng khí cấp vào buồng plasma, nồng độ của quinalphos sẽ được tiến hành khảo sát. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng phần trăm phân hủy quinalphos tăng tỷ lệ thuận với công suất và thời gian xử lí. Ngược lại, phần trăm phân hủy quinalphos tỷ lệ nghịch với lưu lượng dòng chảy và nồng độ quinalophos cần xử lí. Ngoài ra, phần trăm phân hủy quinolphos tăng khi tăng lưu lượng không khí tăng từ 0 – 7,5 lít/phút và có xu hướng giảm xuống khi lưu lượng khí cao hơn 7,5 lít/phút. Tóm lại, phần trăm phân hủy quianlphos cao nhất (98,2%) có thể đạt được ở điều kiện xử lí plasma với công suất là 120 W, lưu lượng dung dịch 1,5 lít/phút, lưu lượng khí 7,5 lít/phút, thời gian xử lí 90 phút và nồng độ quinaphos 10 ppm.

Các bài báo khác
Số 04 (2016) Trang: 1-5
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 1-7
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 1-8
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 134-142
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 199-211
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 22-28
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 37-45
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 82-91
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 99-105
Tải về
17 (7) (2019) Trang: 19-24
Tạp chí: Tạp Chí Khoa Học và Công Nghệ Đại Học Đà Nẵng
(2016) Trang: 920-927
Tạp chí: International Conference on Chemical Engineering – Regeneration, Recovery and Reinvention (Chemeca 2016), Adelaide
(2015) Trang: 149-160
Tạp chí: Hội thảo KHCN các trường đại học kỹ thuật lần thứ 46: “Các trường đại học kỹ thuật với sự phát triển bền vững của tỉnh Hải Dương”.
1 (2014) Trang:
Tạp chí: The International Forum on Green Technology and Management 2014: ENVIRONMNETAL PROTECTION TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT
1 (2013) Trang: 39
Tạp chí: HT kết nối doanh nghiệp-quản lý- đào tạo-lĩnh vực KTCN ĐBSCL
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Polymer Symposium
1 (2008) Trang:
Tạp chí: The International Memberane Conference in Taiwan 2008
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...