Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 52 (2017) Trang: 37-45
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 23/03/2017
Ngày nhận bài sửa: 19/06/2017

Ngày duyệt đăng: 30/10/2017

 

Title:

Study of microbial lipid production from defatted rice bran

Từ khóa:

Chất béo, cám gạo, diesel sinh học, dầu vi sinh vật, Yarrowia lipolytica

Keywords:

Biodiesel, lipid, rice bran, Yarrowia lipolytica

ABSTRACT

In this study, the defatted rice bran (DRB) was hydrolysed by dilute H2SO4 solution to obtain sugar solution for culturing Yarrowia lipolytica Po1g. In hydrolysis process, some important factors affecting to sugar concentration such as H2SO4 concentration (from 2% to 5%), reaction time (from 2 h to 8 h), temperature (from 60°C to 90°C) and ratio of defatted rice bran to acid solution (from 1/4 g/mL to 1/12 g/mL) were investigated. The results showed that 4% of H2SO4, 6 hrs, 90°C and the ratio of 1/8 g/mL were good reaction conditions for hydrolysing the defatted rice bran and concentration of total sugar in the defatted rice bran hydrolysate (DRBH) was 53.59 g/L. The DRBH was detoxified with Ca(OH)2 before using for culturing yeast. In culturing process, some factors affecting growth and lipid accumulation of the yeast such as time, sugar concentration, nitrogen source, pH, and carbon source were conducted. The result showed that the maximum of yeast concentration was 11.73 g/L with 25.41% of lipid content when the yeast was cultured 4 days in detoxified DRBH with sugar concentration of 30 g/L, without adding nitrogen source. Composition of lipid consisted high free fatty acid (FFA) 82.53% and glycerides such as monoacylglyceride (11.45%), diacylglyceride (1.41%), and triacylglyceride (3.05%). The fatty acid profile was varying from C16 to C18 and this was considered as potential biodiesel feedstock.

TÓM TẮT

Trong nghiên cứu này, cám gạo tách béo (CGTB) được thuỷ phân bằng dung dịch H2SO4 loãng nhằm thu được dung dịch đường làm nguồn dinh dưỡng nuôi cấy nấm men Yarrowia lipolytica Po1g. Trong giai đoạn thuỷ phân, các yếu tố ảnh hưởng đến nồng độ đường tổng (NĐĐT) như nồng độ H2SO4 với khoảng khảo sát (2 - 5%), thời gian phản ứng (2 - 8 giờ), nhiệt độ (60 - 100°C) và tỉ lệ CGTB và dung dịch acid (CGTB/DDA) (1/4 – 1/12 g/mL). Kết quả cho thấy rằng, điều kiện thuỷ phân thích hợp là H2SO4 4%, thời gian 6 giờ, nhiệt độ là 90°C và tỉ lệ CGTB/DDA là 1/8 g/mL, với nồng độ đường thu được là 53,59 g/L. Sau khi thuỷ phân dung dịch đường được khử độc bằng Ca(OH)2 trước khi sử dụng để lên men. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và tích luỹ chất béo của nấm men như thời gian, nồng độ đường, nguồn nitrogen, pH, nguồn carbon được tiến hành khảo sát. Kết quả cho thấy rằng, lượng sinh khối thu được cao nhất là 11,73 g/L, tương ứng với lượng dầu tích luỹ là 25,41% trong điều kiện không có bổ sung nguồn nitơ, NĐĐT 30 g/L và 4 ngày nuôi cấy. Kết quả phân tích cho thấy thành phần chủ yếu của chất béo thu được là chất béo tự do (FFA) 82,53% và các glyceride như monoacylglyceride (MAG, 11,45%), diacylglyceride (DAG, 1,41%) và triacylglyceride (TAG, 3,05%). Các acid béo có cấu trúc mạch carbon chủ yếu C16 đến C18. Đây là nguồn dầu thích hợp làm nguyên liệu để sản xuất diesel sinh học.

Trích dẫn: Hồ Quốc Phong, Lê Trang Nguyên Thư, Huỳnh Liên Hương, Trần Nam Nghiệp và Nguyễn Văn Đạt, 2017. Nghiên cứu sản xuất dầu vi sinh vật từ cám gạo tách béo. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 52a: 37-45.

Các bài báo khác
Số 04 (2016) Trang: 1-5
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 1-7
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 1-8
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 134-142
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 199-211
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 22-28
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 82-91
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 99-105
Tải về
17 (7) (2019) Trang: 19-24
Tạp chí: Tạp Chí Khoa Học và Công Nghệ Đại Học Đà Nẵng
(2016) Trang: 920-927
Tạp chí: International Conference on Chemical Engineering – Regeneration, Recovery and Reinvention (Chemeca 2016), Adelaide
(2015) Trang: 149-160
Tạp chí: Hội thảo KHCN các trường đại học kỹ thuật lần thứ 46: “Các trường đại học kỹ thuật với sự phát triển bền vững của tỉnh Hải Dương”.
1 (2014) Trang:
Tạp chí: The International Forum on Green Technology and Management 2014: ENVIRONMNETAL PROTECTION TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT
1 (2013) Trang: 39
Tạp chí: HT kết nối doanh nghiệp-quản lý- đào tạo-lĩnh vực KTCN ĐBSCL
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Polymer Symposium
1 (2008) Trang:
Tạp chí: The International Memberane Conference in Taiwan 2008
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...