Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 26 (2013) Trang: 134-142
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 03/01/2013

Ngày chấp nhận: 20/06/2013

 

Title:

Study of using sugarcane bagasse for lipid production by the yeast Yarrowia lipolytica Po1g

Từ khóa:

Bã mía, chất béo, diesel sinh học, nhiên liệu sinh học, Yarrowia lipolytica Po1g

Keywords:

Biodiesel, biofuel, lipid, sugarcane bagasse, Yarrowia lipolytica Po1g

ABSTRACT

This study is to explore the use of sugarcane bagasse for culturing Yarrowia lipolytica Po1g in order to obtain lipid. After pretreatment, bagasse was converted into sugars by hydrolysis with dilute sulfuric acid at various concentrations (1 - 4%), temperature (60 - 120°C), and reaction time (1 - 8 hours). The results showed that the concentration of total sugar increased proportionally to the increase of applied acid concentration, time, and temperature. The highest concentration of sugar obtained when bagasse was hydrolyzed with 3% H2SO4 at 90°C for 6 hours and the ratio between bagasse and acid solution was 1/25 g/mL. The culturing process of Y. lipolytica Po1g showed that detoxified sugarcane bagasse hydrolysate gave the highest biomass of 12.07 g/L, compared to D-glucose (10.3 g/L), and D-xylose (8.45 g/L). The highest lipid obtained when yeast grown in detoxified sugarcane bagasse hydrolysate with total sugar concentration of 30 g/L was 46.7%.

TóM TắT

Nghiên cứu này nhằm khảo sát khả năng sử dụng bã mía để nuôi cấy nấm men Yarrowia lipolytica Po1g nhằm thu được chất béo. Sau khi được xử lí sơ bộ, bã mía được chuyển hóa thành đường bằng phương pháp thủy phân với H2SO4 loãng ở nồng độ (1 - 4%), nhiệt độ (60 - 120°C), và thời gian (1- 8 giờ). Kết quả cho thấy nồng độ đường
tổng tăng tỉ lệ thuận với nồng độ acid, thời gian, và nhiệt độ thủy phân. Nồng độ đường tổng cao nhất thu được khi bã mía được thủy phân
bằng H2SO4 3% ở 90oC trong 6 giờ và với tỉ lệ bã mía và dung dịch
 acid là 1/25 g/mL. Quá trình nuôi cấy nấm men Y. lipolytica
Po1g cho thấy sản phẩm thủy phân bã mía đã khử độc cho kết
quả tăng trưởng sinh khối là cao nhất (12.07 g/L) so với
D-glucose (10.3 g/L) và D-xylose (8.45 g/L). Hàm lượng chất béo cao nhất thu được khi nấm men được nuôi cấy trong bã mía thủy phân có nồng độ đường tổng 30 g/L là 46.7%.

Các bài báo khác
Số 04 (2016) Trang: 1-5
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 1-7
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 1-8
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 199-211
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 22-28
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 37-45
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 82-91
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 99-105
Tải về
17 (7) (2019) Trang: 19-24
Tạp chí: Tạp Chí Khoa Học và Công Nghệ Đại Học Đà Nẵng
(2016) Trang: 920-927
Tạp chí: International Conference on Chemical Engineering – Regeneration, Recovery and Reinvention (Chemeca 2016), Adelaide
(2015) Trang: 149-160
Tạp chí: Hội thảo KHCN các trường đại học kỹ thuật lần thứ 46: “Các trường đại học kỹ thuật với sự phát triển bền vững của tỉnh Hải Dương”.
1 (2014) Trang:
Tạp chí: The International Forum on Green Technology and Management 2014: ENVIRONMNETAL PROTECTION TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT
1 (2013) Trang: 39
Tạp chí: HT kết nối doanh nghiệp-quản lý- đào tạo-lĩnh vực KTCN ĐBSCL
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Polymer Symposium
1 (2008) Trang:
Tạp chí: The International Memberane Conference in Taiwan 2008
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...