Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
GS. TS. Hà Thanh Toàn (2022) Trang: 139-169
Tạp chí: Toàn cảnh nguồn nhân lực đồng bằng sông Cửu Long và vai trò của Trường Đại học Cần Thơ
Liên kết:

Tự chủ đại học (university autonomy) không còn là vấn đề mới trên thế giới và ở Việt Nam. Hiện nay, ở nước ta, pháp luật về quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) đã được hình thành, tạo hành lang pháp lý cơ bản cho các trường đại học thực hiện quyền tự chủ đại học. Trong chương này, chúng tôi giới thiệu khái quát quan niệm về quyền tự chủ của cơ sở GDĐH, mục đích, các nguyên tắc thực hiện cũng như chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quyền tự chủ của cơ sở GDĐH. Ngoài ra, thông qua việc phân tích thực tiễn thực hiện quyền tự chủ của Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho sự phát triển của vùng ĐBSCL, nhóm tác giả phân tích những thuận lợi, hạn chế của việc thực hiện quyền tự chủ đại học và đề xuất phương hướng khắc phục hạn chế để việc thực hiện quyền tự chủ của cơ sở GDĐH thực sự mamg lại hiệu quả như mong đợi.

Các bài báo khác
Số 03 (2016) Trang: 79-84
Tải về
Phan Trung Hiền (2020) Trang: 11-30
Tạp chí: Đối tượng và phạm vi của quyền tiếp cận thông tin theo quy định của pháp luật Việt Nam: Hạn chế và đề xuất" Trong Phan Trung Hiền (chủ biên), Pháp luật về quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam, NXB. CTQG, 2020.
06 (2013) Trang: 10-14
Tạp chí: Tạp chí Khoa học pháp lý
In Yonjun Zhao, Leon Verstappen, Wilbert Kolkman (2014) Trang: 279-296
Tạp chí: Farmland acquisition in China: Governance, local practices, and international experiences (Chinese language)
1 (2013) Trang: 67
Tạp chí: Land Tenure Journal
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...