Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 03 (2016) Trang: 79-84
Tải về

ARTICLE INFO

 

ABSTRACT

Received date: 17/10/2015

Accepted date: 08/08/2016

 

Land tenure security is important to enhance farmers’ incentive in land investment and to agricultural development. The security of farmers’ land rights has been significantly improved in Vietnam since the first Land Law of 1987. However, the improvement has limits. In terms of legal certainty, one of the limits is related to the law on the duration of land rights for farmers. At present, farmers can hold their arable land rights for only 50 years, which may affect tenure security and land investment negatively. Although the land rights are subjected to renew, the procedure is problematic. It is, therefore, ideally to allow farmers to hold their arable land rights in perpetuity in order to enlarge the security of their land rights and give them more incentive to have long-term land investment.

KEYWORDS

Duration, farmers’ land rights, land tenure security, Vietnam

Cited as: Huong, N.L., 2016. Vietnamese law on duration of farmers’ land rights: Developement and limits. Can Tho University Journal of Science. Vol 3: 79-84.

Các bài báo khác
Phan Trung Hiền (2020) Trang: 11-30
Tạp chí: Đối tượng và phạm vi của quyền tiếp cận thông tin theo quy định của pháp luật Việt Nam: Hạn chế và đề xuất" Trong Phan Trung Hiền (chủ biên), Pháp luật về quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam, NXB. CTQG, 2020.
06 (2013) Trang: 10-14
Tạp chí: Tạp chí Khoa học pháp lý
In Yonjun Zhao, Leon Verstappen, Wilbert Kolkman (2014) Trang: 279-296
Tạp chí: Farmland acquisition in China: Governance, local practices, and international experiences (Chinese language)
1 (2013) Trang: 67
Tạp chí: Land Tenure Journal
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...