Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
38 (2022) Trang: 51-58
Tạp chí: VNU Journal of Science

Land tenure security is important to agricultural development, especially in developing countries. Viet Nam’s land law has been significantly improved since its economic reform starting in 1986 and made a great contribution to the enhancement of security of farmers’ land-use rights. The breadth of farmers’ land-use rights has been widen including better substantive rights to land such as right to control arable land  independently, to transfer land-use rights and to receive fair compensation over land expropriation. More importantly, the duration of  land-use rights has been prolonged for fifty years and can be renewed automatically. However, in a transition to a modern economy as emerging in Viet Nam, there remain challenges to the security of farmers’ land-use rights such as limitation of arable landholding ceiling, unnecessary procedural provisions of renewals, and no clear-cut transition to a modern thinking of law-makers for land use management. These challenges requires a further reform of the land law in order to encourage more effective land use for agricultural development and bring larger economic benefits to small farmers.

Các bài báo khác
Số 03 (2016) Trang: 79-84
Tải về
Phan Trung Hiền (2020) Trang: 11-30
Tạp chí: Đối tượng và phạm vi của quyền tiếp cận thông tin theo quy định của pháp luật Việt Nam: Hạn chế và đề xuất" Trong Phan Trung Hiền (chủ biên), Pháp luật về quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam, NXB. CTQG, 2020.
06 (2013) Trang: 10-14
Tạp chí: Tạp chí Khoa học pháp lý
In Yonjun Zhao, Leon Verstappen, Wilbert Kolkman (2014) Trang: 279-296
Tạp chí: Farmland acquisition in China: Governance, local practices, and international experiences (Chinese language)
1 (2013) Trang: 67
Tạp chí: Land Tenure Journal
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...