Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2016) Trang: 577-587
Tạp chí: Quản lý đất đai vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long năm 2016
Liên kết:

Bên cạnh lợi ích cho xã hội, thu hồi đất tác động không ít đến đời sống của người bị thu hồi đất, đặc biệt khi thu hồi đất là tư liệu sản xuất. Để bù đắp thiệt hại do thu hồi đất, Nhà nước ban hành nhiều quy định pháp luật về bồi thường và hỗ trợ cho người bị thu hồi đất, trong đó có hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm. Tuy nhiên, nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành và khảo sát ý kiến của người dân và nhà quản lý trên địa bàn thành phố Cần Thơ cho thấy các quy định của pháp luật về hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người bị thu hồi đất và việc thực hiện chúng trên thực tế còn một số bất cập như thiếu các quy định cụ thể, ít khảo sát ý kiến người dân về nhu cầu đào tạo, các biện pháp hỗ trợ chưa thật sự hiệu quả, đa dạng và thiếu sự hướng dẫn sử dụng tiền bồi thường, hỗ trợ hiệu quả. Do đó, pháp luật về hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm khi thu hồi đất cần được sửa đổi, bổ sung theo hướng chú trọng tính cụ thể, gắn với nhu cầu của người bị thu hồi đất và vì lợi ích của người thu hồi đất hơn nữa.

Các bài báo khác
Số 03 (2016) Trang: 79-84
Tải về
Phan Trung Hiền (2020) Trang: 11-30
Tạp chí: Đối tượng và phạm vi của quyền tiếp cận thông tin theo quy định của pháp luật Việt Nam: Hạn chế và đề xuất" Trong Phan Trung Hiền (chủ biên), Pháp luật về quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam, NXB. CTQG, 2020.
06 (2013) Trang: 10-14
Tạp chí: Tạp chí Khoa học pháp lý
In Yonjun Zhao, Leon Verstappen, Wilbert Kolkman (2014) Trang: 279-296
Tạp chí: Farmland acquisition in China: Governance, local practices, and international experiences (Chinese language)
1 (2013) Trang: 67
Tạp chí: Land Tenure Journal
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...