Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
06 (2013) Trang: 10-14
Tạp chí: Tạp chí Khoa học pháp lý
Liên kết:

Hiến pháp năm 1992 công nhận quyền về thông tin là một quyền cơ bản của công dân là điều cần thiết. Tuy nhiên, cách gọi tên trong Hiến pháp chưa thể hiện đầy đủ bản chất của quyền. Để khắc phục hạn chế này, tên quyền đã được thay đổi trong Hiến pháp được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2013. Bài viết phân tích sự hạn chế của cách gọi tên quyền theo Hiến pháp năm 1992 và sự cần thiết đổi tên gọi này thành quyền tiếp cận thông tin như trong Hiến pháp năm 2013.

Các bài báo khác
Số 03 (2016) Trang: 79-84
Tải về
Phan Trung Hiền (2020) Trang: 11-30
Tạp chí: Đối tượng và phạm vi của quyền tiếp cận thông tin theo quy định của pháp luật Việt Nam: Hạn chế và đề xuất" Trong Phan Trung Hiền (chủ biên), Pháp luật về quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam, NXB. CTQG, 2020.
In Yonjun Zhao, Leon Verstappen, Wilbert Kolkman (2014) Trang: 279-296
Tạp chí: Farmland acquisition in China: Governance, local practices, and international experiences (Chinese language)
1 (2013) Trang: 67
Tạp chí: Land Tenure Journal
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...