Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
In Yonjun Zhao, Leon Verstappen, Wilbert Kolkman (2014) Trang: 279-296
Tạp chí: Farmland acquisition in China: Governance, local practices, and international experiences (Chinese language)
Liên kết:

This paper examines key limitations of the latest Vietnamese legislation on compulsory acquisition of farmland. In an attempt to secure farmers? land rights and protect their likelihood from the potential unexpected results of land loss due to rapid industrialization and urbanization, Vietnam?s government has been improving the land expropriation law. However, land grievances pertaining to land acquisition and unjust compensation have still been prevalent in recent years. It is found that the existing law on land expropriation displays critical imperfections relating to the constitutionality of land acquisition, land pricing and empowerment of affected farmers in the decision-making process. These issues should be addressed properly to protect the lawful interests of displaced farmers and to secure their livelihoods more effectively. 

Các bài báo khác
Số 03 (2016) Trang: 79-84
Tải về
Phan Trung Hiền (2020) Trang: 11-30
Tạp chí: Đối tượng và phạm vi của quyền tiếp cận thông tin theo quy định của pháp luật Việt Nam: Hạn chế và đề xuất" Trong Phan Trung Hiền (chủ biên), Pháp luật về quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam, NXB. CTQG, 2020.
06 (2013) Trang: 10-14
Tạp chí: Tạp chí Khoa học pháp lý
1 (2013) Trang: 67
Tạp chí: Land Tenure Journal
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...