Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
19 (2021) Trang: 25-31
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Liên kết:

Mục tiêu của bài báo là nghiên cứu sự tác động của lãnh đạo chuyển đổi đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại TP. Cần Thơ. Dữ liệu nghiên cứu được khảo sát từ 218 doanh nghiệp; Sử dụng các phương pháp phân tích như kiểm định Cronbach’s alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, nhân tố khẳng định CFA và mô hình cấu trúc tuyến tính SEM. Kết quả nghiên cứu khẳng định, lãnh đạo sử dụng phong cách chuyển đổi có sự tác động tích cực đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp thông qua yếu tố học tập và sự đổi mới trong tổ chức. Dựa trên kết quả nghiên cứu, đề xuất một số đặc điểm của lãnh đạo tại các DNNVV ở TP. Cần Thơ. Đặc biệt, nhấn mạnh khía cạnh quan tâm cá nhân và ảnh hưởng lý tưởng của người lãnh đạo đối với các thành viên trong tổ chức để nâng cao tinh thần học tập, góp phần vào sự đổi mới tổ chức và cải thiện hiệu quả tài chính cho doanh nghiệp

 
Các bài báo khác
Số 46 (2016) Trang: 1-11
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 199-209
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 210-219
Tải về
24 (2016) Trang: 166-176
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
26(2) (2017) Trang: 32-43
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
2 (2017) Trang: 1-15
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Quản lý & Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...