Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
29 (2018) Trang: 1-8
Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định định quay trở lại du lịch ở Cần Thơ của du khách quốc tế. Dữ liệu thu thập là 110 khách du lịch nước ngoài. Kết quả phân tích hồi quy Logistic cho thấy có bốn nhân tố tác động tích cực đến quyết định quay trở lại của du khách bao gồm: (i) cảm nhận của du khách, (ii) cơ sở hạ tầng du lịch, (iii) tài nguyên du lịch và (iv) nhân tố cầu du lịch. Trong đó, nhân tố cảm nhận của du khách tác động mạnh nhất đến quyết định này. Nghiên cứu cũng đề xuất những giải pháp nhằm thu hút du khách quốc tế tiếp tục quay trở lại du lịch Cần Thơ.

Các bài báo khác
Số 46 (2016) Trang: 1-11
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 199-209
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 210-219
Tải về
24 (2016) Trang: 166-176
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
26(2) (2017) Trang: 32-43
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
2 (2017) Trang: 1-15
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Quản lý & Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...