Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 20a (2011) Trang: 210-219
Tải về

Abstract

The study aims to analyze business efficiency of the Dinh Yen sedge mat weave handicraft village in Dong Thap province. The findings show that the handicraft village bring much economic and social efficiency. The results of discriminant analysis indicate that nature of operation, number of labor, working capital, equity capital, and numbers of product are factors that discriminated income of handicraft households. Additionally, the outcomes of linear regression analysis show that number of labours, working capital, and nature of operation (hand or machine weaving) are important factors affect income of handicraft household. Finally, the study gives some suggestions in order to enhance efficiency of the Dinh Yen handicraft village.

Keywords: sedge mat, handicraft village, efficiency of production and business

Title: Performance efficiency of the Dinh Yen sedge mat handicraft village in Dong Thap province

Tóm Tắt

Mục tiêu chính của đề tài nhằm phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của làng nghề dệt chiếu Định Yên ? Đồng Tháp. Kết quả nghiên cứu cho thấy hoạt động sản xuất ở làng nghề mang lại hiệu quả tài chính và cả về mặt xã hội cho tỉnh nhà. Kết quả phân tích phân biệt cho thấy tính chất hoạt động, số lao động của hộ, vốn lưu động, vốn cố định và số lượng mặt hàng là những yếu tố tạo nên sự khác biệt thu nhập của hộ. Đồng thời kết quả mô hình hồi quy cho thấy số lao động tham gia sản xuất, vốn lưu động và tính chất hoạt động (hộ dệt máy hay dệt tay) là 3 nhân tố chính ảnh hưởng đến thu nhập của hộ. Dựa vào kết quả nghiên cứu, đề tài đã trình bày một số giải pháp cơ bản cũng như nêu lên những những kiến nghị để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho làng nghề trong thời gian tới.

Từ khóa: làng nghề, dệt chiếu, hiệu quả sản xuất

Các bài báo khác
Số 46 (2016) Trang: 1-11
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 199-209
Tải về
24 (2016) Trang: 166-176
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
26(2) (2017) Trang: 32-43
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
2 (2017) Trang: 1-15
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Quản lý & Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...