Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
26(2) (2017) Trang: 32-43
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến thuê ngoài nhân sự của các doanh nghiệp ở tỉnh Trà Vinh. Dữ liệu thu thập là 113 doanh nghiệp sử dụng dịch nhân sự thuê ngoài. Nghiên cứu đã sử dụng công cụ kiểm định Cronbach’s alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy đa biến. Kết quả phân tích hồi quy đa biến cho thấy có 3 yếu tố ảnh hưởng đến thuê ngoài nhân sự, bao gồm: (1) yếu tố định hướng chiến lược, (2) lợi ích từ thuê ngoài và (3) khả năng kiểm soát rủi ro trong thuê ngoài nhân sự. Đồng thời, kết quả kiểm định Spearman và phân tích mức độ quan trọng của các yếu tố tác động đến thuê ngoài nhân sự, cho thấy yếu tố định hướng chiến lược ảnh hưởng mạnh nhất đến động cơ sử dụng dịch vụ này ở các doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh.

Các bài báo khác
Số 46 (2016) Trang: 1-11
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 199-209
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 210-219
Tải về
24 (2016) Trang: 166-176
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
2 (2017) Trang: 1-15
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Quản lý & Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...