Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
2 (2017) Trang: 1-15
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Quản lý & Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá mức độ quan trọng của các yếu tố ảnh hưởng đến thuê ngoài dịch vụ của các doanh nghiệp tại thành phố Cần Thơ. Dữ liệu thu thập là 101 doanh nghiệp sử dụng dịch thuê ngoài. Kết quả mô hình SEM cho thấy yếu tố lợi ích_mối quan hệ giữa các bên và yếu tố định hướng chiến lược của doanh nghiệp tác động đáng kể đến quyết định sử dụng dịch vụ thuê ngoài. Tuy nhiên, yếu tố định hướng chiến lược tác động tiêu cực đến quyết định này. Bên cạnh đó, việc thuê ngoài dịch vụ của doanh nghiệp còn ảnh hưởng bởi yếu tố nhà cung ứng dịch vụ cho doanh nghiệp.

Các bài báo khác
Số 46 (2016) Trang: 1-11
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 199-209
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 210-219
Tải về
24 (2016) Trang: 166-176
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
26(2) (2017) Trang: 32-43
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...