Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 46 (2016) Trang: 1-11
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 19/07/2016

Ngày chấp nhận: 28/10/2016

 

Title:

Examining factors affecting level of outsourcing of companies in Can Tho city

Từ khóa:

CFA, dịch vụ thuê ngoài, EFA và thành phố Cần Thơ

Keywords:

Can Tho city, CFA, EFA, outsourcing

ABSTRACT

The study is aimed to examine factors that affect the level of outsourcing of companies in Can Tho city. The results of linear regression analysis identified that vendor relationship and benefits of outsourcing had a positive influence on the level of outsourcing for all cases of outsourcing services. In addition, the findings also indicated that risks of outsourcing had a significant effect on the level of outsourcing for only industrial hygiene outsourcing service. Furthermore, the size of company and company operating times had a significant influence on the level of outsourcing of equipment maintenance outsourcing service.

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ sử dụng dịch vụ thuê ngoài của các doanh nghiệp tại thành phố Cần Thơ. Kết quả phân tích hồi quy cho thấy nhân tố mối quan hệ _ lợi ích tác động tích cực đến mức độ thuê ngoài của tất cả các loại dịch vụ. Thêm vào đó, kết quả cũng chỉ ra rằng yếu tố rủi ro có ảnh hưởng đến mức độ sử dụng dịch vụ của các doanh nghiệp thuê ngoài dịch vụ vệ sinh công nghiệp. Ngoài ra, các doanh nghiệp thuê dịch vụ bảo trì máy móc, thiết bị thì yếu tố quy mô và số năm doanh nghiệp hoạt động tác động đáng kể đến mức độ thuê ngoài dịch vụ này.

Trích dẫn: Đinh Công Thành và Lê Tấn Nghiêm, 2016. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ sử dụng dịch vụ thuê ngoài của các doanh nghiệp tại thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 46d: 1-11.

Các bài báo khác
Số 20a (2011) Trang: 199-209
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 210-219
Tải về
24 (2016) Trang: 166-176
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
26(2) (2017) Trang: 32-43
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
2 (2017) Trang: 1-15
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Quản lý & Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...