Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 20a (2011) Trang: 199-209
Tải về

ABSTRACT

The study examines domestic tourists? satisfaction with tourism in Soc Trang province. Likert scale (from 1 ? Very dissatisfaction to 5 ? Very satisfaction) is used to measure tourists? satisfaction with components of Soc Trang tourism product. The study also uses descriptive statistic analysis to determine tourists? satisfaction. In addition, Willingness to Pay method is used to measure tourists satisfaction with their expenditure while traveling in Soc Trang province. The results identify situation of Soc Trang tourism and domestic tourists satisfaction, hence the study give some solutions in order to enhance tourists satisfaction level and to develop Soc Trang tourism efficiency.

Keywords: tourism, satisfaction, Willingness to Pay, domestic tourist, Soc Trang province

Title: Examining domestic tourists? satisfaction with tourism in Soc Trang province

TóM TắT

Bài nghiên cứu đánh giá mức độ hài lòng của du khách nội địa đối với du lịch Sóc Trăng. Thang đo Likert 5 cấp độ (từ 1 ? Rất không hài lòng đến 5 ? Rất hài lòng) được sử dụng để đo lường mức độ hài lòng của du khách về các yếu tố cấu thành sản phẩm du lịch Sóc Trăng. Bài nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả để xác định mức độ hài lòng của du khách, ngoài ra phương pháp Willingness to Pay cũng được sử dụng để đo lường mức thoả mãn của du khách về chi phí bỏ ra khi đi du lịch tại tỉnh Sóc Trăng. Kết quả nghiên cứu giúp hiểu rõ hơn về thực trạng hoạt động du lịch tỉnh Sóc Trăng và mức độ hài lòng của du khách nội địa đối với Sóc Trăng, từ những cơ sở đó đề xuất giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của du khách khi đi du lịch tại Sóc Trăng nhằm phát triển du lịch tỉnh Sóc Trăng một cách hiệu quả.

Từ khoá: du lịch, sự hài lòng, Willingness to Pay, khách du lịch nội địa, tỉnh Sóc Trăng

Các bài báo khác
Số 46 (2016) Trang: 1-11
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 210-219
Tải về
12 (2022) Trang: 67-83
Tạp chí: HO CHI MINH CITY OPEN UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE - ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION
6 (2022) Trang: 2357-2372
Tạp chí: Science & Technology Development Journal - Economics - Law and Management (STDJELM)
24 (2016) Trang: 166-176
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
26(2) (2017) Trang: 32-43
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
2 (2017) Trang: 1-15
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Quản lý & Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...