Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 42 (2016) Trang: 15-23
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/10/2015

Ngày chấp nhận: 29/02/2016

Title:

Factors affecting the brand awareness of Lai Vung mandarin orange of the customers in the Mekong Delta

Từ khóa:

Nhận biết thương hiệu, sản phẩm Quýt hồng

Keywords:

Brand awareness, Lai Vung mandarin orange

ABSTRACT

This study is aimed to determine the factors affecting the brand awareness of Lai Vung mandarin orange of the customers in the Mekong Delta. Analytical data was directly collected from 150 respondents. Application of analytical methods to explore factors (EFA) shows that five important factors affecting to the brand awareness of Lai Vung mandarin orange include: "safety in using the product", "quality of the product", "external appearance of the product", "popularity of the product" and "familiarity of the product". In particular, variable "obvious origin of the product" has the strongest effect to the brand awareness of customers.

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự nhận biết thương hiệu của sản phẩm Quýt hồng Lai Vung. Thông qua số liệu điều tra 150 người tiêu dùng ở Đồng bằng sông Cửu Long về sự nhận biết thương hiệu sản phẩm Quýt hồng, đồng thời ứng dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) cho thấy, năm nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự nhận biết thương hiệu của sản phẩm Quýt hồng Lai Vung, Đồng Tháp, đó là: “An toàn khi sử dụng sản phẩm”, “Chất lượng của sản phẩm”, “Hình dáng bên ngoài của sản phẩm”, “Sự phổ biến của sản phẩm” và “Sự quen thuộc của sản phẩm”. Trong đó, biến quan sát “Có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng” là biến ảnh hưởng mạnh nhất đến việc nhận biết sản phẩm Quýt hồng của người tiêu dùng.

Các bài báo khác
4 (2019) Trang: 8-15
Tạp chí: International Journal of Business Marketing and Management (IJBMM)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...