Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 12 (2009) Trang: 312-323
Tải về

ABSTRACT

This study concentrates on analyzing actual production and consumption of sugar cane businessmen in theMekongRiverDelta. By approaching methods such as descriptive statistics, using financial targets to analyze acting results of agents who participate in the chain of the sugar cane field with 04 main agents like farmers who plant canes, traders, sugar factories, wholesalers and retailers in the resarch area.

The research shows that internal elements and the reaction of sugar cane enterprises in the integrated trend to the external market are still at the medium level and the distribution of profit is not reasonable between agents in the chain of the sugar cane field. The research also offers suitable strategies and necessary resolutions and don?t hesitate to make suggestions with the government and the internal of the sugar cane field to make sugar cane products in the Mekong Delta stable and develop in the future.

Keywords: Sugar Cane, Financial Analysis, Added Value, Marketing Costs

Title: Solutions to increase business effects of sugar cane in theMekongRiverDelta

TóM TắT

Bài viến này tập trung phân tích thực trạng sản xuất và tiêu thụ của các doanh nghiệp ngành mía đường trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Bằng các phương pháp tiếp cận như: phân tích thống kê mô tả, so sánh, sử dụng các chỉ tiêu tài chính để phân tích hiệu quả hoạt động của các tác nhân tham gia chuỗi ngành hàng mía đường, với 4 tác nhân chính: Nông dân trồng mía, thương lái, nhà máy chế biến đường, nhà buôn sỉ, nhà buôn lẻ trên địa bàn nghiên cứu.

Nghiên cứu chỉ ra rằng các yếu tố nội bộ và khả năng phản ứng của các doanh nghiệp mía đường với môi trường bên ngoài trong xu thế hội nhập còn ở mức trung bình, sự phân phối lợi nhuận chưa hài hoà giữa các tác nhân trong chuỗi ngành hàng mía đường. Nghiên cứu cũng đã đưa ra những chiến lược thích hợp và các giải pháp cần thiết đồng thời mạnh dạn đề xuất những kiến nghị đối với nhà nước và nội bộ ngành nhằm góp phần ổn định và phát triển ngành hàng mía đường ĐBSCL trong tương lai.

Từ khóa: Mía đường, Phân tích tài chính, Giá trị gia tăng, Chi phí marketing

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 1-7
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 138-147
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 186-195
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 231-241
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 29-37
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 85-96
Tải về
5 (2020) Trang: 3-8
Tạp chí: International Journal of Business Marketing and Management (IJBMM)
(2017) Trang: 260-269
Tạp chí: PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA Ngày 15 tháng 12 năm 2017 tại Hội Trường Khoa Kinh tế - Khu 2, đường 3/2, Ninh Kiều, TP Cần Thơ
(2017) Trang: 251-259
Tạp chí: PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA Ngày 15 tháng 12 năm 2017 tại Hội Trường Khoa Kinh tế - Khu 2, đường 3/2, Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Thang 12 nam 2015 (2015) Trang: 363
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Kinh tế xã hôi
1 (2013) Trang: 100
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng
1 (2013) Trang: 49
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng
1 (2013) Trang: 56
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng
(2008) Trang:
Tạp chí: Centre for ASEAN Studies - CAS
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...