Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 101-109
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 28/08/2020

Ngày nhận bài sửa: 10/02/2020

Ngày duyệt đăng: 28/10/2020

 

Title:

Assessment of some soil physicochemical properties of major soil groups in An Giang province

Từ khóa:

Đặc tính đất, khảo sát đất, nhóm đất chính tỉnh An Giang

Keywords:

Soil assessment, soil groups in An Giang, soil properties

 

ABSTRACT

The study aimed to assess the soil physicochemical properties of major soil groups in order to indentify soil constraints and to recommend soil management practices for sustainable soil uses. Soil survey and soil sampling were carried out for different soil groups in An Giang province. Total 55 locations were surveyed and sampled for physico-chemical analyses. The results showed that the soil in An Giang  province included four main soil groups. They are acid sulfate soil (Thionic), aluvial soil (Gleysols and Fluvisol), peat soil (Histosols) and degraded soil (Plinthosols) with 10 soil units based on FAO classification (IUSS Working Group WRB, 2006). Physicochemical properties and nutrients in the soils were suitable for growing diverse crops in An Giang province. However, some soil groups had their own constraints such as low pH and high aluminum (Al) toxicity. It is recommended that farmers should supply lime and organic fertilization to increase soil pH, available nitrogen (N), and phosphorus (P) content, which in turn improve soil quality and crop yields.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tính chất lý và hóa học của các nhóm đất chính trên địa bàn tỉnh An Giang, từ đó xác định các trở ngại, đề xuất hướng cải tạo và quản lý đất bền vững cho sản xuất nông nghiệp. Nghiên cứu đã thực hiện khảo sát và lấy mẫu đất trên các nhóm đất chính phân bố trên địa bàn tỉnh An Giang. Có tất cả 55 vị trí được lấy mẫu để phân tích các đặc tính lý-hóa học đất. Kết quả khảo sát đã xếp loại đất canh tác nông nghiệp của tỉnh An Giang gồm 04 nhóm đất chính: đất phèn (Thionic), đất phù sa (Gleysols và Fluvisol), đất than bùn (Histosols), đất phù sa cổ (Plinthosols) với 10 đơn vị đất theo xếp loại của FAO (IUSS Working Group WRB, 2006). Tính chất lý, hóa học và hàm lượng dinh dưỡng trong đất phù hợp cho phát triển nhiều các loại cây trồng trong huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh An Giang. Tuy nhiên, một số trở ngại đất gồm pH thấp và lượng độc chất Al cao được tìm thấy ở nhóm đất phèn  canh tác nông nghiệp của tỉnh An Giang. Do đó, để cải thiện chất lượng đất và nâng cao năng suất cây trồng, nông dân cần bón vôi và phân hữu cơ để giúp tăng pH đất và tăng hàm lượng dinh dưỡng trong đất.

Trích dẫn: Châu Minh Khôi, Trần Văn Dũng, Đoàn Thị Trúc Linh, Trần Huỳnh Khanh, Lê Văn Hòa và Châu Thị Nhiên, 2020. Đánh giá một số tính chất lý và hóa học của các nhóm đất chính trên địa bàn tỉnh An Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(5B): 101-109.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 1-8
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 151-160
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 17-24
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 70-75
Tác giả: Châu Minh Khôi
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 9-16
Tải về
Tháng 6 (2014) Trang: 160-164
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1 (2013) Trang: 17
Tác giả: Châu Minh Khôi
Tạp chí: International Workshop on Brine Shrimp in Solar Saltworks: Functional Role and Sustanable Resource
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...