Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 24a (2012) Trang: 9-16
Tải về

ABSTRACT

The study aimed at investigating the effects of supplying compost at different rates on soil physico-chemical properties. The experimental site located in the moutainous area in Tri Ton district, An Giang province, where Gac (Momordica Cochinchinensis (lour) Spreng) is recommeded to grow for pharmaceutical purposes. Soil was high in sand content and classified as Haplic Acrisols. Organic matter was supplied as sugar cane filter cake compost at rates of 0, 5 and 10 kg per plant. The field experiment was in completely block design and there were four replicates for each treatment. The amounts of inorganic fertilizers supplied were 50 g N, 60 g P2O5 and 120 g K2O per plant. The results indicated that applying compost improved soil available phosphorus significantly (p < 0.05). The contents of exchangeable Ca2+, Mg2+ and base saturation in soil were remarkedly increased when applying 5 and 10 kg compost per plant. Applying compost also resulted in an improvement in soil structural quotient (p < 0,05).

Keywords: Sugar cane filter cake compost, degraded soil, soil physico-chemical properties, soil structural quotient

Title: Effect of compost amendment on improving soil physico-chemical properties of degraded soil for Momordica cultivation in Tri Ton district, An Giang province

TóM TắT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích đánh giá hiệu quả của phân hữu cơ bả bùn mía (HC) đến một số đặc tính hóa, lý đất bạc màu vùng triền núi tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang cho khả năng phát triển cây Gấc sử dụng cho sản xuất dược liệu. Đất thí nghiệm thuộc nhóm Haplic Acrisols. Thí nghiệm được thực hiện với ba mức bón phân HC (0, 5 và 10 kg/cây), bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 lặp lại cho mỗi nghiệm thức. Kết quả thí nghiệm cho thấy bón phân HC ở mức 10 kg/cây đã cải thiện đáng kể hàm lượng lân (P) dễ tiêu trong đất. Các mức bón 5 và 10 kg HC/cây đã giúp gia tăng hàm lượng cation trao đổi Ca2+ và Mg2+ khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức không bón phân HC. Chỉ số độ bền cấu trúc đất tăng từ 34 đến 48 và 77 khi đất được bón phân HC tương ứng với các mức 5 và 10 kg / cây.

Từ khóa: Phân hữu cơ bả bùn mía, đất bạc màu, độ bền cấu trúc đất

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 1-8
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 101-109
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 151-160
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 17-24
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 70-75
Tác giả: Châu Minh Khôi
Tải về
Tháng 6 (2014) Trang: 160-164
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1 (2013) Trang: 17
Tác giả: Châu Minh Khôi
Tạp chí: International Workshop on Brine Shrimp in Solar Saltworks: Functional Role and Sustanable Resource
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...