Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 21b (2012) Trang: 151-160
Tải về

Abstract

This study aimed to ameliorate the excessive amounts of organic nitrogen (N) and phosphorus (P) accumulated in ponds used for intensive catfish (Pangasianodon hypophthalmus) cultivation in the Mekong River Delta. To this end, water hyacinth (Eichhornia crassipes) and vetiver (Vetiver zizanioides) were selected to test their capacity in reducing these dissolved organic compounds. The study was conducted by growing these plants in the culture containing high concentrations of dissolved organic N and P supplied from Glycine and Glucose 1-phosphate. The changes in the amounts of organic N and P compounds were monitored through the growth of these plants. The results showed that both water hyacinth and vetiver could perform well in the media in which mineral N and P were replaced by organic forms. After one month, water hyacinth could reduce 88% organic N and 100% organic P as compared to their initial concentrations. Similarility, the concentrations of organic N and P reduced by 85% and 99% respectively when vetiver was grown in the culture. These results were validated by growing these plants in the water samples taken from catfish ponds and investigating the reduce in organic N and P concentrations over time. Our results confirmed that both water hyacinth and vetiver are promising to use in ameliorating the contamination of organic N and P drained from catfish ponds.

Keywords: dissolved organic nitrogen, phosphorus, catfish, water hyacinth, vetiver

Title: Amelioration of organic nitrogen and phosphorus dissolved in catfish ponds by using water hyacinth (Eichhornia crassipes) and vetiver (Vetiver zizanioides)

Tóm tă?t

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích đánh giá khả năng giúp xử lý ô nhiễm đạm (N) và lân (P) hữu cơ hòa tan trong nước thải ao nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) thâm canh của lục bình (Eichhornia crassipes) và cỏ vetiver (Vetiver zizanioides). Lục bình và cỏ vetiver được trồng trong môi trường được cung cấp đầy đủ các thành phần dinh dưỡng khoa?ng. Tuy nhiên, N khoa?ng hoặc P khoa?ng được thay thế bằng hợp chất hữu cơ N-Glycine hoặc P-Glucose 1-phosphate. Khả năng giúp giảm thiểu N và P hữu cơ hòa tan của lục bình và cỏ vetiver được đánh giá dựa vào tốc độ giảm N và P hữu cơ hòa tan theo thời gian. Kết quả xử lý ô nhiễm N và P hữu cơ của lục bình và cỏ cũng được kiểm chứng bằng cách trồng các thực vật này trong nước thải được lấy trực tiếp từ ao nuôi cá tra. Kết quả thí nghiệm cho thấy cả hai thực vật này đều phát triển tốt trong môi trường dinh dưỡng được thay thế N khoa?ng bằng Glycine hoặc P khoa?ng bằng Glucose 1-phosphate. Sau 1 tháng trồng, nghiệm thức trồng lục bình giảm 88 % N hữu cơ và 100 % P hữu cơ. Tương tự, trồng cỏ vetiver giảm 85 % N hữu cơ và 99 % P hữu cơ. Khi trồng lục bình và cỏ vetiver trực tiếp trong nước được lấy từ các ao nuôi cá tra cho thấy hàm lượng N và P hữu cơ gần như giảm 100% sau 1 tháng trồng.

Từ khóa: đạm hữu cơ, lân hữu cơ, cá tra, lục bình, cỏ vetiver, xử lý ô nhiễm

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 1-8
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 101-109
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 17-24
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 70-75
Tác giả: Châu Minh Khôi
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 9-16
Tải về
Tháng 6 (2014) Trang: 160-164
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1 (2013) Trang: 17
Tác giả: Châu Minh Khôi
Tạp chí: International Workshop on Brine Shrimp in Solar Saltworks: Functional Role and Sustanable Resource
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...