Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 10 (2008) Trang: 109-117
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tải về

ABSTRACT

This research examines the legal systems for the compulsory acquisition of land (CAL) inViet Nam, emphasizing the procedure and the relevant compensation arrangements. Based on the nature of the compulsory acquisition process, where individual properties are required for public purposes, the law is analysed throughout this research in terms of looking for ?a balance between public needs and private interests?. How this balance is struck, both in law and practice. The themes chosen and defended in this research are: the extent of the existence of settled laws defining legal interests in property; the existence of settled and fair procedures for acquiring land compulsorily, and fair compensation for land compulsorily acquired where necessary, which enable a balance to be struck between individual and public interests.

Keywords: compulsory acquisition of land (CAL), public interests, private interests, compensation

Title: The Law of Compulsory Acquisition of Land inViet Nam? Striking a Balance between Public and Private Interests

TóM TắT

Đề tài nghiên cứu hệ thống pháp luật về đền bù và giải phóng mặt bằng ở Việt Nam, nhấn mạnh đến hai nội dung chính là ?trình tự thủ tục? và ?đền bù?. Dựa trên bản chất của quy trình giải phóng mặt bằng, các quy định pháp luật được phân tích theo chủ đề ?cân bằng lợi ích giữa nhà nước và lợi ích người dân?; làm sao để sự cân bằng các lợi ích này được thiết lập cả trong lý luận và thực tiễn. Theo đó, nghiên cứu xoay quanh các chủ đề là: xác định tài sản chịu ảnh hưởng trong quá trình giải phóng mặt bằng; xác định các trình tự thủ tục thực hiện; xác định mức độ đền bù để có thể cân bằng giữa các lợi ích trong giải phóng mặt bằng.

Từ khóa: đền bù, giải phóng mặt bằng (giải tỏa), lợi ích nhà nước, lợi ích người dân

Các bài báo khác
Số 44 (2016) Trang: 10-17
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 108-114
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 75-82
Tải về
Nguyen Quy Nghi and Jane Singer (2022) Trang: 12-27
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Development - Induced Displacement and Resettlement in Vietnam
23 (2022) Trang: 1-47
Tạp chí: Journal of Law and Social Deviance
37 (2021) Trang: 43-51
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Tạp chí Khoa học (ĐH Quốc gia Hà Nội)
(2021) Trang: 302-312
Tạp chí: Pháp luật về quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam, Khoa Luật, ĐHCT, 2019
(2021) Trang: 53-63
Tạp chí: Pháp luật về quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam, Khoa Luật, ĐHCT, 2019
PHAN TRUNG HIỀN (2021) Trang: 92-107
Tạp chí: Pháp luật về quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam, Khoa Luật, ĐHCT, 2019
(2021) Trang: 89-98
Tạp chí: Hoàn thiện khung pháp lý trong phòng chống dịch Covid 19- D9h Văn Lang TP.HCM- 2020
395 (2021) Trang: 28-35
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
2 (2019) Trang: 41-46
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
1 (2019) Trang: 84-89
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư
Prof. Andrew Harding, Prof. Pip Nicholson, A/Prof. Nguyen Thi Que Anh, A/Prof.Vu Cong Giao, Dr. Bui Tien Dat, Velizar Damyanov (2020) Trang: 5-12
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: ASIAN CONSTITUTIONAL LAW RECENT DEVELOPMENTS AND TRENDS
(2020) Trang: 91-101
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Law on the State of emergency
03 (2019) Trang: 21-28 và 56
Tạp chí: Tạp chí kiểm sát
Hội ngôn ngữ học Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Hội nhà báo Việt Nam (2019) Trang: 95-108
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trên các phương tiện thông tin địa chúng
7 (2017) Trang: 99-107
Tạp chí: Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư
(2017) Trang: 99-214
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư
Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên (2018) Trang: 112-117
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Sử dụng bền vững tài nguyên đất ở đồng bằng sông Cửu Long
(2018) Trang: 124-129
Tạp chí: Sử dụng bền vững tài nguyên đất ở đồng bằng sông Cửu Long
(2018) Trang: 136-142
Tạp chí: Sử dụng bền vững tài nguyên đất ở đồng bằng sông Cửu Long
(2018) Trang: 118-123
Tạp chí: Sử dụng bền vững tài nguyên đất ở đồng bằng sông Cửu Long
3 (2018) Trang: 57-84
Tạp chí: Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư
11 (2018) Trang: 43-47
Tạp chí: Tạp chí Cộng sản
1 (2018) Trang: 3-10
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Nhân lực và khoa học xã hội
11-2016 (2016) Trang: 292-304
Tạp chí: Hội nghị khoa học Quản lý đất đai vùng Đồng bằng sông Cửu Long , tháng 11-2016, tại Trường Đại học Cần Thơ
1/2017 (2017) Trang: 98-108
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
(2016) Trang: 500-508
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Quản lý đất đai vùng đồng bằng sông Cửu Long - ĐHCT- 24/11/2016
PGS.TS.Võ Văn Thắng (2014) Trang: 389-394
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Vai trò của giáo dục đại học trong sự phát triển kinh tế - xã hội (Sách chuyên khảo)
01 (2015) Trang: số 39 (trang 1-14)
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Land Grabbing: Perspectives from East and Southeast Asia, ngày 5-6 tháng 6 năm 2015, tại Đại học ChiangMai, Thái Lan
20 (2013) Trang: 28
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
10 (2013) Trang: 20
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Thời báo Kinh tế Sài Gòn
(2008) Trang:
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Tham luận được báo cáo trong Hội thảo Khoa học Quốc tế, tại Hà Nội, đang biên soạn kỷ yếu
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...