Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 21b (2012) Trang: 10-18
Tải về

abstract

The protocols for determination of several innate immunological parameters in prawn (Macrobrachium rosenbergii) were optimized. These protocols include: (1) procedures for total haemocyte count by using haemocytometer and for haemocyte identification which can determine 2  kinds of haemocytes in blood sample; (2) Protocols for analysis of phenoloxidase, respiratory burst and superoxide dismutase activities by creating colour complexes and measured by absorb wavelength of 490 nm, 630 nm and 560 nm, respectively. The optimized protocols were used to determine innate immunological parameters in prawns which were experimentally challenged with white spot syndrome virus. The obtained result revealed a signi?cant change (P<0.05) in number of haemocytes as well as activities of phenoloxidase, respiratory burst and superoxide dismutase. Therefore, these protocols appear to have good application for study the immune response in prawns.

Keywords: natural immune response, haemocyte identification, phenoloxidase, respiratory burst, superoxide dismutase, Macrobrachium rosenbergii

Title: Optimization and application of protocols for immune response analysis in Macrobrachium rosenbergii

tóm tắt

Các qui trình xác định một số chỉ tiêu miễn dịch tự nhiên trên tôm càng xanh được thực hiện có điều chỉnh. Các qui trình này bao gồm: (1) qui trình xác định tổng bạch cầu và định loại bạch cầu trong máu tôm bằng buồng đếm hồng cầu và nhận dạng được hai loai tế bào bạch cầu có hạt và không hạt; (2) các qui trình xác định hoạt tính của  phenoloxidase, respiratory burst và superoxide dismutase trên cơ sở tạo ra các phức hợp màu và hấp thụ ở các bước sóng tương ứng 490 nm, 630 nm và 560 nm. Các qui trình sau khi chuẩn hóa được ứng dụng để xác định đáp ứng miễn dịch tự nhiên ở tôm càng xanh cảm nhiễm vi-rút gây bệnh đốm trắng (WSSV). Kết quả phân tích cho thấy có sự thay đổi có ý nghĩa (P < 0.05) của các loại bạch cầu, hoạt tính của phenoloxidase, hoạt tính respiratory burst và superoxide dismutase. Vì thế, các qui trình có thể được ứng dụng để nghiên cứu đáp ứng miễn dịch trên tôm.

Từ khóa: miễn dịch tự nhiên, định loại bạch cầu, phenoloxidase, respiratory burst, superoxide dismutase, Macrobrachium rosenbergii

Các bài báo khác
Số 21b (2012) Trang: 1-9
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 106-118
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 11-18
Tải về
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 110-116
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 136-144
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 144-150
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 146-154
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 151-159
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 173-182
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 194-202
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 198-202
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 203-212
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 214-223
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 60-66
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 70-76
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 72-80
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 85-94
Tải về
(2017) Trang: 105-108
Tạp chí: LARVI 2017 7th Fish and Shell fish larviculture symposium, September, 4-7, 2017, Gent university, Belgium,
(2014) Trang: 299
Tạp chí: Diseases in Asian aquaculture, Ho Chi Minh city, 24-28 November 2014
(2014) Trang: 172
Tạp chí: Diseases in Asian aquaculture, Ho Chi Minh city, 24-28 November 2014
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Diseases of Aquatic Organisms
1 (2012) Trang: 148
Tạp chí: HN KHT ngành Thủy sản III
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
(2011) Trang:
Tạp chí: Aqua Culture Asia Pacific Magazine
(2011) Trang:
Tạp chí: Báo cáo khoa học Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2009
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...