Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
25 (2020) Trang:
Tạp chí: Phan tich Hoa Ly Sinh hoc
Liên kết:

This study aimed to evaluate antioxidant and antibacterial activities of Euphorbia hirta L. extract. The results showed that the extract of Euphorbia hirta L. displayed good antioxidant activities using DPPH, ABTS•+ methods. In addition, this extract gave moderate antibacterial effect against three bacterial strains including Aeromonas dhakensis, Aeromonas hydrophila and Vibrio parahaemolyticus causing diseases on aquaculture species. Total phenolic and total flavonoid contents were 140.85±4.72 mg GAE/g extract and 202.42±10.25 mg QE/g extract, respectively. These results indicated that Euphorbia hirta L. is a potentially medicinal plant containing lots of natural antioxidant and antibacterial compounds.

Các bài báo khác
Vol. 12, No 2 (2020) Trang: 40-44
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 48-55
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...