Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 19b (2011) Trang: 48-55
Tải về

ABSTRACT

From native peat samples collected from U Minh peatlands, modified peat samples were prepared by treating with 5% HCl solution. Their physico-chemical properties and adsorption abilities for Cu2+ and Pb2+ ions were investigated. The results showed that U Minh peat samples had high humic acid content, low ash content, pHZCP and porosity. The Cu2+ and Pb2+ adsorption capacities of modified peat samples were higher than that of native ones.

Keywords: peat, adsorption, humic acid, heavy metal ions

Title: Investigation of Cu2+ and Pb2+ ions adsorption into U Minh peat

TO?M TĂ?T

Tư? ca?c mâ?u than bu?n nguyên khai cu?a vu?ng U Minh, sau đo? tiê?n ha?nh xư? ly? các mẫu than bùn nguyên khai này bă?ng dung di?ch HCl 5%. Đê? ta?i tiê?n ha?nh kha?o sa?t ca?c đă?c ti?nh ho?a ly? va? khả năng hấp thụ các ion kim loại nặng Cu2+ va? Pb2+ cu?a ca?c mâ?u than bùn nguyên khai va? ca?c mâ?u than bùn đươ?c hoa?t ho?a. Kê?t qua? cho thâ?y ră?ng than bu?n U Minh co? hàm lượng humic acid tương đối cao, pHZCP và hàm lượng tro thấp. Dung lươ?ng hâ?p phu? ion Cu2+ va? Pb2+ cu?a ca?c mâ?u than bùn đươ?c hoa?t ho?a cao hơn ca?c mâ?u than bùn nguyên khai.

Tư? kho?a: than bu?n, sư? hâ?p thu?, humic acid, ion kim loa?i nă?ng

Các bài báo khác
Vol. 12, No 2 (2020) Trang: 40-44
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...