Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
56(5) (2018) Trang: 636-640
Tạp chí: Vietnam Journal of Chemistry

Endoplasmic reticulum (ER) stress plays an important role in the pathogenesis of diabetes, contributing to pancreatic β-cell loss and insulin resistance in type 2 diabetes mellitus (T2DM). In this study, the effect of ethanol extracts of Euphorbia hirta L. (Eup), Phyllanthus amarus L. (Phy), Mimosa pudica L. (Mim), Psidium guajava L. (Psi) and Azadirachta indica A. Juss (Aza) collected in the Mekong Delta on ER stress-induced apoptosis in mouse β-cell lines was investigated. The results showed that, among tested extracts, Aza and Eup extracts gave the strongest cellprotective effect improving cell viability to 76 % and 69 % at the dose of 0.1 mg/mL, respectively. These results indicated that Aza and Eup possess the potential to be developed as novel drugs against T2DM.

Các bài báo khác
Vol. 12, No 2 (2020) Trang: 40-44
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 48-55
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...