Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
8 (2019) Trang: 17-27
Tạp chí: Journal of Environmental Science and Engineering B
Liên kết:

Abstract: To study an application of low-value fishmeal (i.e. organic manure) and the effect of different nitrogen (N) and phosphorus (P) ratios (N/Ps) to the composition of algae prevailing in fertilized ponds for culturing Artemia. Phytoplankton composition and their abundance were determined through qualitative and quantitative sampling and analyses. The experiment included five treatments, control treatment using chicken manure (300 g/m3), the others with fishmeal in different rates (i.e. 30 g/m3, 60 g/m3, 90 g/m3, 120 g/m3) with 3 replicates each and in a combination with inorganic fertilizer. Result indicated that the algal density of the experiment varied from 318 × 103to 2,590 × 103 cells/mL and a significant difference among treatments (p < 0.05). The density of algae at the second treatment (30 g/m3) is the highest with a mean density of 2,590 × 103cells/mL. There are 38 phytoplankton species belonging to five phyla of algae, i.e. Bacillariophyta, Cyanophyta, Chlorophyta, Dinophyta and Euglenophyta. Also, there are 18 species of Bacillariophyta, 14 species of Chlorophyta, 4 species of Cyanophyta, 1 species of Dinophyta and 1 species of Euglenophyta. Algae compositions were 32, 34, 31, 27 species at control treatment, and 30 g/m3, 60 g/m3, 90 g/m3, 120 g/m3 fishmeal treatments, respectively. The dominant genus was usually Nitzschia, Thalassiosira, Navicula (Bacillariophyta), Tetraselmis (Chlorophyta), Oscillatoria (Cyanophyta), Euglena (Euglenophyta). Euglena usually appeared in the late phase of the experiment.

Các bài báo khác
Số 16a (2010) Trang: 111-121
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 113-122
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 118-126
Tải về
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 146-153
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 150-158
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 208-220
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 53-63
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 92-98
Tải về
111 (2020) Trang: 90-93
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
(2015) Trang: 152-157
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
Tạp chí: Hội thảo giới thiệu tiến bộ KHKT
(2015) Trang:
Tạp chí: feed and feeding management for healthier aquaculture and profits
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: European Aquaculture Society, Special Publication No. XX, Oostende, Belgium, 2013
21 (2013) Trang: 1343
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
Tạp chí: Aquaculture International: Volume 21, Issue 6 (2013), Page 1343-1354
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: International Workshop on Brine Shrimp Artemia in Solar Saltworks
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...