Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 37 (2015) Trang: 65-71
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 28/07/2014

Ngày chấp nhận: 27/04/2015

Title:

Effect of stocking densities on survival rate and growth performance of white leg shrimp (Litopenaeus vannamei) following
bio-floc technology

Từ khóa:

Tôm thẻ chân trắng,
bio-floc, mật độ nuôi, tỷ lệ sống, tăng trưởng

Keywords:

White leg shrimp, Litopenaeus vannamei,
bio-floc, stocking density, survival, growth

ABSTRACT

This study aimed to investigate the effects of stocking densities on survival rate and growth performance of white leg shrimp postlarvae (PL) following application of bio-floc technology. The experiment included five treatments at different stocking densities as follow: (i) 500 PL/m³, (ii) 1.000 PL/m³, (iii) 2.000 PL/m³, (iv) 3.000 PL/m³ and (v) 4.000 PL/m³. Postlarvae with initial weight (0.03g) were stocked in composite tanks (0.5 m3) at salinity of 15 ‰. The experiment was lasted for 28 days. Two sources of carbohydrate (Cassava and soybean powder) were used to facilitate bio-floc forming at C/N ratio above 12. Results showed that the highest bio-floc volume ranged from 9.1±4.1 to 11.8±
6.5 mL/L, and there was no significant difference in bio-floc volume among treatments (p>0.05). After 28 days length (4.69 ± 0.43 mm) and weight (0.70 ± 0.15 g) of shrimp in treatment 3 was significantly higher than those of treatment 4 and 5 (p<0.05) but there was no significant difference in length and weight of shrimp between treatment 1 , 2 and 3 (p>0.05). The lowest survival rate was found in treatment 5 (74.8 ± 5.4%) which was significantly lower than shrimp survival rate in other treatments (p<0.05). The highest shrimp survival rate was found in treatment 3 (94.7 ± 0.3%). Results indicated that rearing white leg shrimp postlarvae at stocking density of 2.000 PL/m3 following application of bio-floc technology obtained the best growth performance and survival rate.

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm tìm ra ảnh hưởng của mật độ lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) trong quá trình ương giống theo công nghệ bio-floc. Nghiên cứu gồm 5 nghiệm thức ở các mật độ khác nhau là (i) 500 con/m³, (ii) 1.000 con/m³, (iii) 2.000 con/m³, (iv) 3.000 con/m³ và (v) 4.000 con/m³. Tôm giống có khối lượng 0,03 g/con được bố trí trên các bể composite có thể tích 0,5 m3, độ mặn 15 ‰, thời gian ương là 28 ngày, sử dụng 2 nguồn bột mì và bột đậu nành để tạo bio-floc với tỉ lệ C/N >12. Kết quả nghiên cứu cho thấy thể tích bio-floc dao động từ 9,1±4,1mL/lít đến 11,8±6,5 mL/lít khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) giữa các nghiệm thức. Sau 28 ngày nuôi ở nghiệm thức 3 tôm có chiều dài (4,69 ± 0,43 mm) và trọng lượng (0,70 ± 0,15 g) cao nhất và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với nghiệm thức 4 và nghiệm thức 5 nhưng khác biệt không có ý nghĩa (p>0,05) so với nghiện thức 1 và nghiệm thức 2. Tỷ lệ sống thấp nhất ở nghiệm thức 5 (74,8 ± 5,4%) và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức còn lại, trong đó nghiệm thức 3 có tỷ lệ sống của tôm cao nhất (94,7 ± 0,3%). Kết quả cho thấy ương giống tôm thẻ chân trắng theo công nghệ bio-floc ở mật độ 2.000 con/m3 có thể được xem là tốt nhất.

Các bài báo khác
Số 53 (2017) Trang: 10-17
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 10-17
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 143-149
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 20-30
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 213-221
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 27-34
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 29-36
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 38-44
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 43-52
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 64-69
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 64-71
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 64-71
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 92-98
Tải về
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Châu Tài Tảo
Tạp chí: So sánh đặc điểm sinh sản các nguồn tôm sú bố mẹ và thực nghiệm nuôi tôm thành thục trong hệ thống bể tuần hoàn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...