Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
5 (2020) Trang:
Tạp chí: Fishes - MDPI

This study aimed to determine the optimal live feed regime (i.e., initial feeding moment, density, and frequency) for maximum growth and survival of pangasius catfish (Pangasianodon hypophthalmus) early life history stages. The first experiment assessed the optimal initial feeding moment (30, 36, 42, and 48 h post hatching, hph). The second experiment assessed feeding density (3, 5, 8 and 11 individuals per mL, ind/mL) at the optimal initial feeding moment (30 hph) which was the best result from the first experiment. The third experiment assessed optimal feeding frequency (1, 2, 4, and 6 times per day) at the optimal initial feeding moment (30 hph) and density (8 ind/mL) which was drawn upon from the second experiment. All experiments were conducted in 20 L containers containing 20 hph P. hypophthalmus larvae at a density of 10 ind/L and fed rotifers (Brachionus angularis) for 3 days and then water fleas (Moina macrocopa) for 7 days. The first experiment demonstrated that larvae initially fed at 30 hph exhibited a significantly higher survival rate (24%) than larvae initially fed at 36, 42, and 48 hph (19%, 16%, and 16%), respectively. The second experiment demonstrated that larvae fed at 8 and 11 ind/mL densities exhibited significantly higher survival rates (32% and 32%) than larvae fed at 3 and 5 ind/mL densities (13% and 23%), respectively. The third experiment demonstrated that the highest survival rate (66%) was obtained when larvae were fed 6 times per day. These results provide valuable insights regarding the optimal live feed regime for better growth and survival of P. hypophthalmus larvae, which are commercially important and numerously cultured throughout the Mekong Delta region.

Các bài báo khác
Số 37 (2015) Trang: 120-129
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 237-245
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 292-299
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 71-78
Tải về
Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bích Hằng, Bùi Minh Tâm (2021) Trang: 15
Tạp chí: Kỹ thuật sản xuất giống và ương cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) cải tiến
56 (2020) Trang: https://doi.org/10.1051/limn/2020012
Tạp chí: Annales Limnologie - Interntaional Limmnology
Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Huxu Chiếm, lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Vũ Ngọc Út, Kjeld Ingvorsen (2018) Trang:
Tạp chí: Lục bình tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Special issue (2015) Trang: 167-174
Tạp chí: Khoa học- Công nghệ thủy sản
(2015) Trang: 72-73
Tạp chí: International Symposium of SATREPS-programs on Sustainable Aquatic Bioresources, Tokyo University of Marine Science and Technology, Tokyo, 19-20 December, 2015
4 (2014) Trang: 78
Tạp chí: IFS 2014 4th International Fisheries Symposium
02 (2014) Trang: 329-336
Tạp chí: Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc về sinh học biển và phát triển bền vững lần thứ hai
4 (2014) Trang: 571-580
Tạp chí: Journal of Agricultural Science and Technology B
1 (2012) Trang: 32
Tác giả: Vũ Ngọc Út
Tạp chí: ARD
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Proceeding of the International conference on "Bien Dong 2012"
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Vũ Ngọc Út
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...