Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
14 (2021) Trang: 3603-3613
Tạp chí: AACL Bioflux

This study was conducted to determine the effect of guar gum-GG, heat-killed Lactobacillus plantarum L-137 (HK L-137) and phytase on the growth, digestibility and immune response of bighead catfish (Clarias macrocephalus), in order to contribute to formulating effective and environmentally friendly feed for RAS systems. The experiment consisted of five diet treatments with and without additives: T1 (Control-CT), T2 (CT supplemented with GG at 5 g kg-1), T3 (CT with GG at 5 g kg-1 and HK L-137 at 0.02 g kg-1), T4 (CT with GG and 0.15 g phytase kg-1 of diet) and T5 (CT with GG, HK L-137 and phytase). The feeding trial was carried out for 56 days and all treatments were performed in triplicate. The results showed that the survival rate of the fish was not affected by diets supplemented with either guar gum (at 5 g kg-1), phytase (0.15 g kg-1) or HK L-137 (0.02 g kg-1). Dietary guar gum (5 g kg-1) addition did not diminish performance or feed digestibility and it did not improve the fecal characteristics or immune response of bighead catfish. On the other hand, inclusion of both phytase and HK L-137 in the diet not only increased growth performance and feed digestibility, but also the fecal characteristics and the immune response of C. macrocephalus. Neither phytase, nor HK L-137 had any effect on the fecal pellets size. A supplement of 5 g guar gum, 0.15 g phytase and 0.02 g HK L-137 kg-1 of diet appears to be suitable for raising C. macrocephalus in RAS systems.

Key Words: guar gum, Lactobacillus plantarum, phytase, RAS, bighead catfish.

Các bài báo khác
Số 37 (2015) Trang: 112-119
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 12-20
Tải về
Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bích Hằng và Bùi Minh Tâm (2021) Trang: 33-
Tạp chí: Kỹ thuật sản xuất giống và ương nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) cải tiến
Chủ biên: GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, PGS.TS. Lam Mỹ Lan, PGS.TS. Phạm Thanh Liêm (2021) Trang: 55-64
Tạp chí: Kỹ thuật nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) thương phẩm cải tiến và liên kết trong sản xuất
(2015) Trang: 313
Tạp chí: International Fisheries Symposium (IFS 2015); Penang, Malaysia; 1-4/12/2015
(2015) Trang: 313
Tạp chí: International Fisheries Symposium (IFS 2015); Penang, Malaysia; 1-4/12/2015
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Phạm Thanh Liêm
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...