Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
20 (2020) Trang: 139-146
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu khả năng sử dụng phân tích đồng vị bền cacbon và nitơ để xác định khác biệt giữa tôm sú nuôi không cho ăn thức ăn công nghiệp và tôm sú nuôi cho ăn thức ăn công nghiệp. Tôm không cho ăn thức ăn công nghiệp được thu từ hình thức tôm lúa (n = 3) và tôm rừng (n = 3), trong khi tôm cho ăn thức ăn công nghiệp được thu từ hình thức nuôi tôm quảng canh cải tiến (n = 3) và thâm canh (n = 3). Tôm được chọn thu mẫu là tôm ở gần thời điểm thu hoạch. Thêm vào đó, tôm rừng bán trên thị trường cũng được thu mẫu (n = 3). Sáu loại thức ăn công nghiệp cho tôm của hình thức nuôi quảng canh cải tiến và thâm canh cũng được thu mẫu. Thịt tôm và thức ăn công nghiệp được phân tích để xác định giá trị δ13C và δ15N. Kết quả cho thấy δ13C của tôm nuôi theo hình thức không cho ăn thức ăn công nghiệp dao động từ -24,93‰ đến -22,11‰ (-23,18 ± 1,14‰) và δ15N dao động từ 3,52‰ đến 5,44‰ (4,68 ± 0,76‰). δ13C của tôm nuôi theo hình thức có cho ăn thức ăn công nghiệp dao động từ -21,72‰ đến -20,77‰ (-21,16 ± 2,76‰) và δ15N dao động từ 3,67‰ đến 8,74‰ (7,07 ± 1,83‰). Tôm cho ăn thức ăn công nghiệp có cả δ13C và δ15N đều cao hơn tôm không cho ăn thức ăn công nghiệp. Sáu loại thức ăn công nghiệp cho tôm sú có δ13C dao động từ -21,82 đến -19,83‰ và δ15N dao động từ 3,81‰ đến 6,87‰. Tương quan thuận cả δ13C và δ15N giữa tôm và thức ăn công nghiệp cho tôm được tìm thấy, nhưng các mối tương quan này không có ý nghĩa. Nghiên cứu bước đầu phân biệt được tôm sú không cho ăn thức ăn công nghiệp so với tôm sú cho ăn thức ăn công nghiệp dựa trên giá trị δ13C và δ15N ở tôm sú.

Các bài báo khác
Số 15b (2010) Trang: 125-131
Tải về
17 (2022) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
23 (2022) Trang: 265–276
Tạp chí: Journal of Ecological Engineering
9 (2019) Trang: 56-61
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
(2014) Trang: 532
Tạp chí: The general Meeting of the Association of Japanese Geographers; from 27 March 2014 - 30 March 2014, at Kokushikan University, Japan
14 (2014) Trang: 27-32
Tạp chí: Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...