Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
20 (2020) Trang: 25-33
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu này đánh giá đặc điểm của đạm amôn và nitrát, mật số vi sinh vật hiếu khí, hàm lượng Coliforms và E.coli trong đất trồng dưa leo được tưới với nước thải sau túi ủ khí sinh học nhằm đánh giá khả năng sử dụng nước thải sau túi ủ khí sinh học như phân hưu cơ lỏng để trồng dưa leo. Thí nghiệm gồm nghiệm thức 1 như nghiệm thức đối chứng (tưới nước kênh), nghiệm thức 2 (bón phân hóa học với hàm lượng đạm như khuyến cáo) và nghiệm thức 3 (tưới nước thải sau túi ủ khí sinh học với hàm lượng đạm tương đương 75% lượng đạm ở nghiệm thức phân hóa học). Hàm lượng N-NH4+, N-NO3-, tổng mật số vi sinh vật hiếu khí trong đất được xác định ở các thời điểm trước khi gieo hạt giống dưa leo, 15 ngày sau khi gieo (NSKG), 30 NSKG, 45 NSKG và sau khi thu hoạch dưa leo. Mật số Coliforms và E.colitrong đất chỉ được xác định ở thời điểm trước khi gieo và sau khi thu hoạch. Kết quả cho thấy, năng suất dưa leo giữa nghiệm thức bón phân hóa học và tưới nước thải khác biệt không ý nghĩa. Hàm lượng N-NH4+ và N-NO3- có khuynh hướng cao hơn trong đất được bón phân hóa học so với đất được tưới nước thải. Hàm lượng N-NH4+ trong đất biến động tùy theo thời điểm tăng trưởng của dưa leo và có khuynh hướng thấp ở thời điểm sau khi thu hoạch. Hàm lượng N-NO3- có khuynh hướng tăng dần theo thời gian trồng dưa leo, và có sự tích lũy sau khi thu hoạch. Tổng mật số vi sinh vật hiếu khí ở nghiệm thức bón phân hóa học không cao hơn có ý nghĩa so với nghiệm thức tưới nước thải. Mật số ColiformsE.coli ở nghiệm thức tưới nước thải cao hơn có ý nghĩa so với nghiệm thức bón phân hóa học. Mật số vi sinh vật hiếu khí, ColiformsE.coli có khuynh hướng gia tăng theo thời gian trồng dưa leo, do đó, nên vệ sinh đất trồng dưa leo sau khi thu hoạch để làm giảm mật số ColiformsE.coli. Dựa trên các đặc điểm về năng suất và đạm trong đất thì sử dụng nước thải sau túi ủ khí sinh học để trồng dưa leo ở quy mô nông hộ là khả thi.

Các bài báo khác
Số 15b (2010) Trang: 125-131
Tải về
17 (2022) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
23 (2022) Trang: 265–276
Tạp chí: Journal of Ecological Engineering
9 (2019) Trang: 56-61
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
(2014) Trang: 532
Tạp chí: The general Meeting of the Association of Japanese Geographers; from 27 March 2014 - 30 March 2014, at Kokushikan University, Japan
14 (2014) Trang: 27-32
Tạp chí: Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...