Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 15b (2010) Trang: 125-131
Tải về

ABSTRACT

Zoobenthos structure was studied at Cai May canal, Phu Tan district, An Giang province in June and November 2008. Water quality was assessed by BMWPViet Nam. The results showed that water quality at all sites were organic polluted from ? ? Mesosaprobe to Polysaprobe. Water quality in June 2008 (the beginning rainy season) was better than in November 2008 (the end rainy season).

Keywords: Water quality, Zoobenthos, BMWP

Title: Water quality assessment base on BMWPViet Nam at Cai May canal, Phu Tan district, An Giang province

TóM TắT

Cấu trúc động vật đáy được nghiên cứu ở kênh Cái Mây, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang vào tháng 6 và tháng 11 năm 2008. Chất lượng nước được đánh giá dựa vào hệ thống BMWPViệt Nam. Kết quả cho thấy, chất lượng nước ở các điểm khảo sát bị nhiễm bẩn hữu cơ từ khá bẩn đến rất bẩn. Chất lượng nước vào tháng 6 (đầu mùa mưa) tốt hơn vào tháng 11 (cuối mùa mưa).

Từ khóa: Chất lượng nước, động vật đáy, BMWP

Các bài báo khác
17 (2022) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
23 (2022) Trang: 265–276
Tạp chí: Journal of Ecological Engineering
9 (2019) Trang: 56-61
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
(2014) Trang: 532
Tạp chí: The general Meeting of the Association of Japanese Geographers; from 27 March 2014 - 30 March 2014, at Kokushikan University, Japan
14 (2014) Trang: 27-32
Tạp chí: Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...