Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 44-52
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 24/10/2019

Ngày nhận bài sửa: 26/02/2020

Ngày duyệt đăng: 29/04/2020

 

Title:

Characteristics of Bacillus spp. from white leg shrimp (Litopenaeus vannamei) in Kien Giang province

Từ khóa:

Bacillus cereus, Bacillus subtilis, enzyme ngoại bào, khả năng kháng khuẩn, tôm thẻ chân trắng

Keywords:

Antibacterial activity, Bacillus, Bacillus subtilis, extracellular enzymes, white leg shrimp Litopenaeus vannamei

ABSTRACT

This study is aimed to isolate beneficial Bacillus spp. strains for producing biological products to control pathogens. Twenty Bacillus spp. strains was isolated from digestive system of white leg shrimps (Litopenaeus vannamei) collected from shrimp ponds in Kien Giang province. The results show that 11 isolates acted as an antagonist of at least one of pathogenic strains including Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Aeromonas sp., and Pseudomonas sp. Eleven isolates have the potential production at least two extracellular enzymes including amylase, cellulase and protease. The AM2 and AM3 were selected to examine salinity and pH tolerance ability, and both strains represented their abilities to grow at the pH ranges from 4 to 9 and the salinity ranges from 1 to 5%. The results of 16S rRNA genotype sequencing for the two strains, AM2 and AM3 indicated that the AM2 sequence was homologous up to 99% with B. sutilis, and AM3 strain sequence was homologous up to 99% with Bacillus cereus and registered on GenBank with the code consecutively MN907469 and MN907471.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân lập những dòng vi khuẩn Bacillus spp. có những đặc tính phù hợp để sản xuất chế phẩm sinh học nhằm kiểm soát các tác nhân gây bệnh. Từ hệ tiêu hóa của các mẫu tôm thẻ chân trắng thu từ ao nuôi thuộc địa bàn tỉnh Kiên Giang đã phân lập được 20 dòng vi khuẩn Bacillus spp. Kết quả có 11 trên tổng số 20 dòng thể hiện khả năng đối kháng với ít nhất 1 dòng vi khuẩn kiểm định gồm Escherichia coli, Staphyloccocus aureus, Aeromonas sp. và Pseudomonas sp. Kết quả cũng cho thấy cả 11 dòng vi khuẩn đều có khả năng sinh ít nhất 2 loại enzyme ngoại bào trong nhóm amylase, cellulase và protease. Dòng AM2 và AM3 được lựa chọn để khảo sát khả năng chịu mặn và chịu pH, kết quả cho thấy, cả 2 dòng đều có khả năng phát triển trong môi trường được bổ sung nồng độ muối từ 1 - 5% và pH từ 4 - 9, dòng AM2 và AM3 tương đồng 99% với dòng Bacillus subtilis và Bacillus cereus dựa trên kết quả giải trình tự 16S rRNA đã được đăng ký trên GenBank với mã số lần lượt là MN907469 và MN907471.

Trích dẫn: Huỳnh Ngọc Thanh Tâm và Huỳnh Văn Thịnh, 2020. Đặc điểm của các dòng lợi khuẩn Bacillus spp. từ tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) ở tỉnh Kiên Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(2B): 44-52.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 15-23
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 153-163
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 162-171
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 185-192
Tải về
Tập 56, Số CĐ Tự nhiên (2020) Trang: 72-79
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...