Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 28 (2013) Trang: 7-16
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/05/2013

Ngày chấp nhận: 31/10/2013

 

Title:

An economic analysis on investment demand and the development trend of small and medium enterprises in Hau Giang province

Từ khóa:

Doanh nghiệp nhỏ và vừa, cầu đầu tư, nhận dạng xu thế phát triển

Keywords:

Small and Medium Enterprise, investment demand, development trend identification

ABSTRACT

This study investigated the current status of capital investment, capital investment demand and the development trend of small and medium enterprise (SME) sector in Hau Giang Province, Vietnam, using the partial adjustment investment demand model and the enterprise development trend identification framework, respectively. Results showed that operating performance, revenue growth and the scale of enterprise were main factors affecting to the capital structure choice of the SMEs. Due to limited equity, many of the fixed assets had been highly depreciated. SMEs? capital investment demand was mainly dependent on revenue growth rather than previous investments. The long-term and short-term elasticities of investment demand were 2.55 and 2.18 respectively. The results also illustrated that labor increase rather than investment accumulation was a main source of growth of the SME economy in Hau Giang Province.

TóM TắT

Bài viết này nghiên cứu về thực trạng đầu tư, cầu đầu tư và nhận dạng xu thế phát triển của khu vực kinh tế doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại tỉnh Hậu Giang bằng cách sử dụng mô hình cầu điều chỉnh từng phần và lý thuyết nhận dạng doanh nghiệp làm cách tiếp cận nghiên cứu. Kết quả cho thấy các yếu tố: hiệu quả kinh doanh, sự tăng trưởng của doanh nghiệp và quy mô của doanh nghiệp là các yếu tố chính ảnh hưởng đến sự lựa chọn cơ cấu vốn của các DNNVV. Do hạn chế về vốn, đa số máy móc, thiết bị của DNNVV có tuổi sử dụng cao. Cầu đầu tư của các DNNVV phụ thuộc vào tăng trưởng doanh thu hơn là quy mô đầu tư của những năm trước. Độ co giãn của đầu tư trong dài hạn và ngắn hạn lần lượt là 2,55 và 2,18 tương ứng với hệ số điều chỉnh ?= 0,8584. Cuối cùng, kết quả nghiên cứu cho thấy rằng khu vực kinh tế DNNVV tỉnh Hậu Giang chưa có dấu hiệu phát triển hay tăng trưởng và có đặc điểm là quy mô sử dụng lao động hơn là tích lũy đầu tư là yếu tố chính đóng góp vào sự tăng trưởng của các DNNVV.

Các bài báo khác
Số 09 (2008) Trang: 132-141
Tác giả: Võ Thành Danh
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 185-194
Tác giả: Võ Thành Danh
Tải về
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 200-211
Tải về
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 222-230
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 264-273
Tác giả: Võ Thành Danh
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 34-44
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 38-45
Tác giả: Võ Thành Danh
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 43-52
Tác giả: Võ Thành Danh
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 64-71
Tác giả: Võ Thành Danh
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 99-108
Tải về
Số 09 (2008) Trang:
Tác giả: Võ Thành Danh
Tải về
Lê Tấn Lợi (2022) Trang: 39-48
Tạp chí: TÁC ĐỘNG CỦA XÂM NHẬP MẶN ĐẾN CÁC MÔ HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Lê Tấn Lợi (2022) Trang: 103-118
Tạp chí: TÁC ĐỘNG CỦA XÂM NHẬP MẶN ĐẾN CÁC MÔ HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Võ Thành Danh (2021) Trang: 140-150
Tạp chí: MÔI TRƯỜNG VÀ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: PHÂN TÍCH KINH TẾ
Võ Thành Danh (2021) Trang: 180-182
Tạp chí: MÔI TRƯỜNG VÀ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: PHÂN TÍCH KINH TẾ
Võ Thành Danh (2021) Trang: 99-127
Tạp chí: MÔI TRƯỜNG VÀ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: PHÂN TÍCH KINH TẾ
Võ Thành Danh (2021) Trang: 128-139
Tạp chí: MÔI TRƯỜNG VÀ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: PHÂN TÍCH KINH TẾ
Võ Thành Danh (2020) Trang: 209-226
Tạp chí: Chuỗi giá trị nấm rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long
Võ Thành Danh (2020) Trang: 2-22
Tạp chí: Chuỗi giá trị nấm rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long
Võ Thành Danh (2020) Trang: 227-230
Tạp chí: Chuỗi giá trị nấm rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long
Võ Thành Danh (2020) Trang: 114-159
Tạp chí: Chuỗi giá trị nấm rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long
Võ Thành Danh (2016) Trang: 59-100
Tạp chí: Phân tích chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long
Võ Thành Danh (2016) Trang: 1-15
Tác giả: Võ Thành Danh
Tạp chí: Phân tích chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long
David James & Herminia A. Franciso (2015) Trang: 345-368
Tác giả: Võ Thành Danh
Tạp chí: Cost-Benefit Studies of Natural Resource management in Southeast Asia
2 (2015) Trang: 1-12
Tạp chí: Renewables Wind, Water, and Solar
12 (2014) Trang: 1-39
Tác giả: Võ Thành Danh
Tạp chí: Working paper of International Institute for Environment and Development
1 (2013) Trang: 202
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng
1 (2012) Trang: 277
Tác giả: Võ Thành Danh
Tạp chí: Phát triển KT-XH
(2012) Trang:
Tạp chí:  Enviromental Change and Agriculture Sustainability in the Mekong Delta
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...